PDF להורדה

מענקי הסיוע הממשלתי בגין מגפת הקורונה – חייבים במס הכנסה ופטורים ממס ערך מוסף

שנה: 2021

מספר החוזר: 11.2021


ברצוננו להזכירכם, כי על פי פרסומי רשות המסים, מענקי הסיוע השונים בעקבות מגפת הקורונה חייבים במס הכנסה ואינם חייבים במס ערך מוסף[1]. לפיכך, אין לדווח על מענקים אלו במסגרת הדיווח התקופתי למס ערך מוסף, גם לא בתור "עסקאות פטורות" או "עסקאות בשיעור אפס".

יודגש, כי על עוסק, שדיווח בדוח התקופתי למס ערך מוסף על סכומי המענקים שקיבל, ובעקבות זאת קיבל זכאות למענק הוצאות קבועות בסכום נמוך יותר ממה שהיה צריך לקבל בהתאם לזכאותו – לשלוח מייל לכתובת: doc.corona@taxes.gov.il, ולבקש לתקן את סכומי המענקים להם הוא זכאי, בהתאם למחזורים שדווחו למס ערך מוסף, ללא סכומי המענקים. על העוסק לצרף מסמכים המעידים, כי סכומי המענקים דווחו בדוחות למס ערך מוסף בטעות. מומלץ, במקביל, להגיש דוחות מתקנים למס ערך מוסף.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002162,  zohark@britcpa.co.il

 

[1]  ראו חוזרנו 111/20.

דילוג לתוכן