PDF להורדה

מענקים עבור פרויקטים של חלוץ והדגמה בנושאי אנרגיה והתייעלות אנרגטית

שנה: 2019

מספר החוזר: 56.2019


ברצוננו לעדכנכם אודות פרסומו של קול קורא מטעם משרד האנרגיה הכולל שני תחומי עניין טכנולוגיים עיקריים – הפחתת התלות בנפט לתחבורה ותחום האנרגיה והמשאבים.

מיזמים שייבחרו יקבלו סיוע באמצעות השתתפות של עד 50% מהתקציב המאושר. תקרת מענק בודד תהיה עד לסך של 3 מיליון ש"ח בפרויקטים בתחום תחליפי דלקים לתחבורה ועד לסך של 1.5 מיליון ש"ח בתחומים האחרים.

הקול הקורא מאפשר ומעודד שיתוף פעולה של גופי תעשיה ואקדמיה שונים במסגרת הפרויקט וזאת על ידי העסקתם כקבלני משנה בפרויקט.

יובהר, כי זמינותו של התקציב לביצוע ההתקשרות אינו מובטח בשלב פרסום המכרז, וההתקשרות עם הזוכה מותנית בקיומו של תקציב זמין. מימון המשרד מיועד לפעילות מו"פ המתקיימת בישראל.

תאריך אחרון להגשה – ה-10 ביולי 2019, בשעה 14:00.

להלן בתמציתיות תנאי המכרז:

רשאים להגיש הצעות למכרז:

  • אזרח ישראל
  • תאגיד רשום בישראל
  • רשות מקומית
  • מכון מחקר ו/או מוסד מחקר ו/או מוסד להשכלה גבוהה.
  • יחיד אשר יתאגד כתאגיד מסחרי בישראל.

תנאי סף להשתתפות במכרז

  • אם המציע הינו תאגיד, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, עליו לצרף אישור עדכני וברור של עורך דין או רואה חשבון, בדבר מורשי החתימה בשם התאגיד ולצרף נסח או אישור ממרשם התאגידים הרלבנטי עבורו.
  • לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, על מציע המבקש השתתפות כספית של המשרד בסכום של למעלה מ-500,000 ש"ח, לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח, בלתי מותנית במקור, בשם המציע, על סך 12,500 ש"ח.

הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז עם פקיעת הערבות או עם חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז, לפי המוקדם מבניהם.

יצוין, כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, במידה וחזר בו מציע מהצעתו לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, או פתיחת תיבת המכרזים, או בנסיבות שבהן מציע שזכה במכרז סירב לחתום על הסכם, או לא צירף ערבות ביצוע, או סירב למלא אחר דרישה אחרת שבה הוא מחויב בהתאם לקבוע בהצעתו ובהתאם לאמור במכרז.

כמו כן, ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות גם במקרה בו לדעתה ההצעה שהוגשה הינה הצעה תכסיסנית.

דוגמאות לתחומים, שמתאימים לפיתוח טכנולוגיות, בהתאם לקול הקורא, ניתן לראות בנספח המצורף לחוזר.

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

 

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן