PDF להורדה

מענקים עבור פיילוטים בתחום האנרגיה

שנה: 2023

מספר החוזר: 77.2023


 

ברצוננו לעדכנכם בפרסומו של קול קורא, המשותף לרשות החדשנות, משרד האנרגיה ומנהלת תחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה, להגשת בקשות סיוע לתוכניות מחקר ופיתוח ופיילוטים בקנה מידה מסחרי, קדם מסחרי או מפעל חצי תעשייתי, העוסקים בתחומי אנרגיה, תחליפי נפט, מים ואוצרות טבע שיתרמו לקידום משק האנרגיה, המים ואוצרות הטבע בישראל מצד אחד, ולפיתוח תעשייה ישראלית עתירת ידע מצד שני.

תאריך אחרון להגשה – 15 באוגוסט 2023.

על המוצרים המוגשים בבקשה להיות בשלב מתקדם ומוכנים להרצה.

מטרת הקול הקורא היא לעודד תמיכה בטכנולוגיות חדשניות בתחומים אלה, על מנת להגדיל את מספר הפיתוחים הטכנולוגיים המגיעים לשלב בחינת היתכנות הטכנולוגיה בקנה מידה תעשייתי ובקרב לקוחות.

במסגרת הקול הקורא ניתן להגיש פיילוטים (תכניות הרצה) לבחינת היתכנות ויישום של טכנולוגיות.

להלן עיקרי הקול הקורא:

קהל יעד ותחומי העניין

חברות טכנולוגיה ישראליות העוסקות בתחומים הבאים בשלבים מתקדמים של המוצר או הטכנולוגיה (TRL 6-8):

 • התייעלות אנרגטית ושימור אנרגיה
 • משאבי מים
 • אוצרות טבע
 • אנרגיות מתחדשות וחלופיות
 • התייעלות אנרגטית ושימור אנרגיה קיימות במרחב האורבני
 • צמצום פליטות אגירת אנרגיה והמרות אנרגיה
 • משק החשמל ורשת החשמל
 • תחליפי נפט לתחבורה
 • הפחתת השימוש בנפט
 • משק הדלקים
 • אנרגיה במשק המים
 • פתרונות טכנולוגיים וסביבתיים הקשורים בהפקת אנרגיה
 • הנדסה של קידוח והפקה של נפט וגז
 • כריה וחציבה
 • פסולת ואנרגיה
 • הגנה על תשתיות

 

הסיוע המתקבל

תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.

תמיכה של 60% מהוצאות המו"פ המאושרות לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על משק האנרגיה, המים ואוצרות הטבע בישראל.

תוספת של 10% מענק, במידה שפעילות המו"פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית וגם אתר ההרצה שאושר ממוקם באזור עדיפות לאומית.

קריטריונים להערכת בקשות

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה כולל יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור
 • ההשפעה הצפויה של התוכנית על משק האנרגיה, המים ואוצרות הטבע בישראל.

 

 

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי: 050-8943334 galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן