PDF להורדה

מענקים לתמיכה בשיווק בינלאומי (תכנית "כסף חכם")

שנה: 2019

מספר החוזר: 45.2019


ברצוננו לעדכנכם אודות תכנית "כסף חכם" של מנהל סחר החוץ במשרד הכלכלה, תכנית לחיזוק מערך השיווק של חברות ישראליות המשווקות לחו"ל, מוצרים ו/או שירותים קיימים ו/או חדשים, זאת בכדי לקדם בצורה משמעותית את היקף המכירות של החברה מחוץ לישראל.

יצוין, כי היות והמדינה מבקשת לממש את הפוטנציאל הגלום בצמיחתן הכלכלית של סין, הודו ויפן (להלן "יעד מועדף") ולצורך גיוון יעדי היצוא של מדינת ישראל – חברות הפועלות ביעדים אלו יקבלו היקף סיוע גבוה יותר לתקופה ממושכת יותר.

הסיוע ניתן על בסיס הקצאה תחרותית.

התאריך האחרון להגשה ה-2 ביוני 2019.

רשאי להגיש בקשה לסיוע תאגיד אשר התאגד בישראל ומשווק לראשונה לשוק היעד (שוק גיאוגרפי שאינו מדינת ישראל) מוצר או שירות או מוצר ושירות. הסיוע יינתן לפעילות עסקית, בלבד.

תנאי סף להגשת הבקשה

  • המבקש עונה להגדרה של" עסק", כמפורט בהוראה.
  • התאגיד משווק לראשונה את מוצריו או את שירותיו או מוצריו ושירותיו לשוק יעד חדש שעד כה לא פעל בו. שיווק לראשונה ייחשב גם מהלך שיווקי חדש אשר נועד להגדיל את מכירות המוצר או השירות בשוק היעד, ויש בצדו השקעה כספית. לעניין זה "מהלך שיווקי חדש" – פעילות שיווקית, השונה באופן מהותי מפעילות השיווק הקיימת של העסק.
  • היקף היצוא השנתי הישיר ומחזור המכירות של התאגיד, באחת משתי השנים הקלנדריות הקודמות למועד הגשת הבקשה – לפי אחת מהחלופות הבאות:
  • היקף הייצוא השנתי הישיר הינו לכל הפחות 1 מיליון ש"ח ובלבד שהיקף המכירות אינו גבוה מ-200 מיליון ש"ח.
  • היקף הייצוא השנתי הישיר הינו לכל הפחות 400,000 ש"ח ונמוך מ-1 מיליון ש"ח ובלבד שהיקף המכירות גבוה מ-10 מיליון ש"ח ועד 200 מיליון ש"ח.
  • בחברה אשר ברשותה כתב אישור תקף במסלול המענקים מכוח החוק לעידוד השקעות הון, אין הגבלה על היקף הייצוא ובלבד שהיקף המכירות אינו גבוה מ-200 מיליון ש"ח.
  • חברות בוגרות שלב ב' של תכנית "תבל" במכון הייצוא הישראלי, אשר קיבלו המלצה של ועדת ההגוי של התכנית להשתתפות במקצה הייעודי – היקף הייצוא השנתי הישיר הינו לכל היותר 400,000 ש"ח ללא מגבלה על היקף המכירות.

תקרת התכנית התקציבית לביצוע תכנית הפעולה – עד 1 מיליון ש"ח או 2 מיליון ש"ח במדינות יעד מועדף.

משך התכנית – 24 חודשים או 36 חודשים במדינות יעד מועדף.

שיעור הסיוע – 50% מסך תכנית הפעולה המאושרת.

ההוצאות המוכרות – הסיוע יינתן עבור הוצאות: יעוץ, שכר עובדים, הקמת מערכי שיווק, התמחות בשוק היעד, פרסום ושיווק מקוון, תערוכות והדגמות, טיסות, תקינה, ייעוץ משפטי וביטוח סיכוני סחר חוץ.

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,    eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,        galina@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן