PDF להורדה

מענקים לתמיכה בכלכלה מעגלית

שנה: 2024

מספר החוזר: 40.2024


ברצוננו לעדכנכם, כי משרד הכלכלה והתעשייה פרסם הוראת מנכ"ל לתמיכה בכלכלה מעגלית, שמטרתה הקמה והרחבת מפעלי מחזור או מתקני מיון והגדלת השימוש התעשייתי בחומרים ממוחזרים (תכנון מעגלי).

יצוין, כי ההוראה חלה בכל אזורי הארץ והסיוע יינתן בהקצאה תחרותית. ההגשה אפשרית עד ל-31 ביולי 2024.

הזכאים להגיש בקשה

מפעל בישראל שהוא בבעלות תאגיד, ומתקיימים בו התנאים הבאים במצטבר:

 • בעל הנהלת חשבונות נפרדת.
 • פעילותו מרוכזת באתר מסוים.
 • הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה, לא עלו על 200 מיליון ש"ח (על פי דוחות סולו), הנמוך מבניהם.
 • משתייך לאחד מסוגי המפעלים שלהלן:
  • "מפעל תעשייתי" – עיקר פעילותו היא ייצורית באחד מענפי התעשייה המפורטים על פי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 בלמ"ס בסדר c.
  • "מפעל השבת פסולת לאנרגיה" – עיקר פעילותו היא השבת פסולת לאנרגיה.
  • "מפעל מחזור" – עיקר פעילותו היא מחזור.
  • "מתקן מיון" – עיקר פעילותו היא מיון.

הפעילות בגינה ניתן להגיש בקשת סיוע בהקמת מפעל

בהקמת מפעל, שהינו מפעל מחזור או מתקן מיון או מפעל להשבת פסולת לאנרגיה, לצורך טיפול בכמות של 5,000 טון פסולת בשנה לפחות, באחת מהדרכים הבאות:

 • הקמת מפעל על ידי הקמת תאגיד חדש.
 • הקמת מפעל נוסף באתר קיים.
 • הקמת מפעל באתר חדש.

הפעילות בגינה ניתן להגיש בקשת סיוע בהרחבת מפעל

בהרחבת מפעל באחת מהדרכים הבאות, לצורך גידול של 20%, שהוא לפחות 1,000 טון פסולת מושבת ביחס לשנה שקדמה להגשת הבקשה:

 • הוספת קו השבת פסולת חדש.
 • הוספת קו מיון חדש.
 • החלפה ו/או הוספה של ציוד ומכונות חדשים בקו ייצור ו/או קו השבת פסולת ו/או קו מיון קיים לצורך:
 • הגדלת כמות הפסולת המושבת.
 • הרחבת סוגי הפסולת המיועדים לטיפול במפעל.
 • שיפור איכות תוצר המחזור או המיון.
 • הטמעת תהליך השבת פסולת.

תקרת ההשקעה המוכרת תקבע בהתאם להכנסות המפעל בישראל בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה, הנמוך מבניהם:

 • בגין פעילות פחות מ-10 מיליון ש"ח – עד 5 מיליון ש"ח.
 • בגין פעילות מ-10 מיליון ש"ח ועד 75 מיליון ש"ח – עד 30 מיליון ש"ח.
 • בגין פעילות מ-75 מיליון ש"ח ועד 200 מיליון ש"ח – עד 80 מיליון ש"ח.

לצורך הוראה זו, פסולת הינה חומרים או חפצים שהושלכו או המיועדים להשלכה או שיש חובה להשליכם, בכפוף לתנאים הבאים ובכפוף לכך שלא מדובר בבקשה שניתן להגישה במסגרת קולות קוראים של קרן הניקיון:

 • לא יוכרו בקשות שעניינן טיפול בשפכים.
 • לעניין פסולת בנייה – יוכרו רק בקשות שעניינן זכוכית, פלסטיק, עץ, גבס, נייר וקרטון.
 • לעניין פסולת אורגנית – מכלל המקורות – יוכרו בקשות הרחבה של מפעל תעשייתי בלבד שעניינן מחזור והשבה לאנרגיה. אם מקורה בפסולת חקלאית – יוכרו בקשות שעניינן מיון בלבד.
 • לעניין פסולת אריזות ממשקי בית (פח כתום) – לא יוכרו בקשות להקמת מתקן מיון או בקשות הרחבה של הוספת קו מיון.
 • לעניין פסולת עירונית מעורבת שאינה מופרדת לזרמים שונים (פח ירוק) – לא יוכרו בקשות להקמת מתקן מיון או בקשות הרחבה של הוספת קו מיון.

השקעות מזכות

 • השקעות במבנה – בניה, פיתוח סביבתי, שיפוץ מבנה קיים – שיעור ההשקעה במרכיב זה ביחס לכלל ההשקעה המזכה לא יעלה על 40% מסך ההשקעה בתכנית.
 • השקעות רכות – תקינה, רגולציה, פרסום ושיווק, יעוץ והכשרות – שיעור ההשקעה במרכיב זה ביחס לכלל ההשקעה המזכה לא יעלה על 20% מסך ההשקעה בתוכנית.
 • השקעות הוניות – ציוד ומכונות, מחשוב ותקשורת תוך עדיפות בטכנולוגיות ייצור מתקדם. שיעור ההשקעה במרכיב זה יכול להיות עד 100% מסך ההשקעה בתכנית.
 • הסיוע יינתן במהלך תקופת ביצוע ההשקעות של 5 שנים ממועד כתב האישור.
 • שיעור הסיוע הינו 40% מסך תמהיל ההשקעות המזכות המאושרות, אך בסעיפי השקעות שעניינם טכנולוגיות ייצור מתקדם וטכנולוגיות עקיבות ושקיפות יינתן מענק מוגדל של 10%.
 • בסעיפי השקעות, שעניינם עלויות הכרוכות בעמידה בתקן ורגולציה, לרבות הוצאות עבור התעדת תהליכים ומוצרים, בדיקות מעבדתיות למוצר ועוד, לאורך חיי התכנית יינתן מענק מוגדל בשיעור נוסף של 5%.
 • בסעיפי השקעות רכות, שעניינם שירותי הייעוץ הבאים, שיעור הסיוע הינו 90% ולא יותר מ- 50,000 ש"ח עבור כל אחד מהיועצים הבאים: יועץ טכנולוגי ל"מפת דרכים לתעשייה 4.0", יועץ סביבתי לפרק הסביבתי ב"תכנית העסקית", יועץ עסקי להכנת תכנית עסקית.

 

 

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי: 050-8943334,  galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן