PDF להורדה

מענקים לקידום תכניות מו”פ בתחום המזון

שנה: 2024

מספר החוזר: 48.2024


ברצוננו לעדכנכם, בפרסומו של קול קורא לשיתוף פעולה בין חברות תעשיית הייצור לסטרטאפים לקידום תכניות מו”פ בתחום המזון.

במסגרת הקול הקורא, מפעלי הייצור בענף המזון מוזמנים לשתף פעולה עם סטרטאפים בעולמות ה-Food Tech, במטרה לפתח מוצרים חדשניים, חומרי גלם מתקדמים ותהליכי ייצור פורצי דרך לענף המזון. על תוצרי תכניות המו”פ לשקף רמת חדשנות גבוהה ביחס לקיים בעולם, לעודד שיתוף פעולה בין חברות סטרטאפ לחברות תעשיית הייצור ולייצור אימפקט משמעותי על ענף המזון הישראלי באופן שיסייע במיצוב הענף כמוביל בזירה הבינלאומית.

תאריך אחרון להגשת בקשות – 15 באוגוסט 2024.

להלן עיקרי הקול הקורא:

קהלי יעד

הקול הקורא מיועד לתאגידים בתעשיית הייצור בענפי המזון או בענפים קשורים, כמו חומרי הגלם, יצרני אריזות מזון, חקלאות מדייקת וכדומה, אשר משתפים פעולה עם חברות הזנק העוסקות בפיתוח מזון, מוצרים וחומרי גלם לתעשיית המזון כקבלן משנה בתוכנית.

גובה המענק

 • תמיכה בשיעור של 30% – 50% מהוצאות המו”פ של תכניות שאושרו.
 • תוספת של 10% לתיקי מו”פ המבוצעים באזור פיתוח א’.
 • תוספת של 10% אם לפחות 20% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי.

תחומים מועדפים

 • פיתוח מוצרים, טכנולוגיות ייצור וחומרי גלם חדשים לענף המזון, ענף החלבון האלטרנטיבי וענפים תומכים.
 • פיתוח וייצור תהליכי עיבוד להתייעלות בשימוש בחומרי הגלם.
 • פיתוח אריזות מזון התורמות להארכת חיי המדף של המוצרים, או מוצרים התורמים לקידום כלכלה מעגלית בתחום המזון.
 • פיתוח תחליפי חלבון ממקורות נוספים.
 • פיתוח מוצרים, טכנולוגיות ייצור וחומרי גלם חדשים לקידום מזונות מועשרים או מזונות בריאים, כגון: הפחתת סוכר או נתרן, מזונות ללא גלוטן ועוד.
 • פיתוח אריזות חכמות להארכת חיי מדף ללא פגיעה בסביבה, ושמירה על טריות המוצר, במינימום תוספי מזון.

תנאי סף

 • על מגיש הבקשה להיות תאגיד רשום בישראל.
 • המגיש הואמתעשיית הייצור בישראל (עומד בתנאיי הסף של מסלול הטבה מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור).
 • על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית להיות בבעלות מלאה של התאגיד.
 • על התאגיד לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס’ 2, מסלול הטבה מס’ 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ומסמך הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם.

קריטריונים להערכת בקשה

 • החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את התיק, ובכלל זה היותה משמעותית ביחס לחדשנות הטכנולוגית הקיימת בתאגיד.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק.
 • הפוטנציאל העסקי הגלום בתיק ובכלל זה מידת התחרותיות של המוצר בשוק היעד ופוטנציאל התאגיד להגיע לשוק היעד.
 • רמת הסיכון הטכנולוגי/הסיכון ההנדסי הטמונים בפיתוח המוצר.
 • היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.
 • היכולות הטכנולוגיות של התאגיד והיערכותו לביצוע התכנית.

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי: 050-8943334,  galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן