PDF להורדה

מענקים לקידום יכולות טכנולוגיות של מפעלי ייצור בתחום הבניה

שנה: 2020

מספר החוזר: 121.2020


ברצוננו לעדכנכם בדבר פרסומו של קול קורא, מטעם רשות החדשנות, בשיתוף משרד הבינוי והשיכון, המזמין חברות תעשייה, המייצרות מוצרים וחומרי גלם לענף הבנייה, להגיש בקשות לקבלת סיוע בתכניות מו"פ והרצה, שמטרתן לתרום לשיפור ולייעול ענף הבנייה.

למסלול זה יוגשו תכניות פיתוח והרצה (פיילוט) של מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, הצפויים להביא לשיפור הפריון בענף הבנייה, להגברת הבטיחות, לקיצור משך התכנון והביצוע, לשיפור איכות המבנים, להארכת חיי המוצרים ולהתייעלות במשאבי הבנייה.

על התכניות להוות חדשנות יחסית ליכולות החברה, ולייצר ערך משמעותי עבורה ועבור ענף יצרני זה בישראל.

תאריך אחרון להגשת בקשה – 3 בנובמבר 2020.

להלן תמצית הקול הקורא:

 • קהל יעד

חברות מתעשיית הייצור בענפי הבנייה, ובהם: חומרי בנייה ובידוד, מוצרי בנייה, ייצור מבנים מתועשים, ייצור ציוד לבנייה ועוד.

 • נושאים מועדפים להגשה
 • פיתוח והרצה (פיילוט) של מוצרים חדשניים בתחום מוצרי וחומרי הבנייה והבידוד.

לדוגמה, חומרים מרוכבים המשמשים לבידוד יעיל.

 • פתרונות תעשייתיים למניעת ליקויי בנייה ושיפור מבנים קיימים.

לדוגמה, פיתוח מוצרים לבנייה מתועשת.

 • פיתוח והרצה של מוצרים המייעלים את שלבי הבנייה.

לדוגמה, מוצרי רובוטיקה המשתלבים בתהליכי הבנייה.

 • שימוש בחומרים חדשים או תהליכים חדשים לשיפור תכונות ותפקוד המוצר.

לדוגמה, שימוש בחומרים ממוחזרים.

 • פיתוח שיטות ותהליכי ייצור חדשניים לשיפור האיכות והתפקוד של רכיבים / מוצרים בבנייה.

לדוגמה, הארכת חיי מוצר, הפחתת הפסולת במקור, צמצום חומרי בנייה.

 • תקציב
 • תכניות חדשנות שיבחרו עשויות להיות זכאיות למענק ששיעורו 30% עד 70% מהוצאות הפיתוח המאושרות.
 • במסגרת התקציב, יהיה ניתן להכיר בהוצאות ישירות לייצור של אבטיפוס, ובכלל זה הדגמה באתר בנייה (שאינה ממומנת על ידי גוף אחר), בסך של עד 500,000 ש"ח לתכנית.

 

 • קריטריונים להערכה
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התכנית.
 • יכולות החברה הכוללות יכולות ניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • תרומת התכנית בהיבטי קירבה לשוק ומסחור המוצר.
 • תנאי סף
 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • החברה המגישה היא חברת תעשיית ייצור בישראל.
 • על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית להיות בבעלות מלאה של החברה.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות.

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

 

 

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן