PDF להורדה

מענקים לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים – הוארך המועד האחרון להגשת בקשות

שנה: 2022

מספר החוזר: 76.2022


ברצוננו לעדכנכם בהודעת משרד הכלכלה והתעשייה, על הארכת המועד האחרון להגשת בקשות במסגרת הוראת המנכ"ל בדבר מענקים לקידום המחשוב בעסקים קטנים ובינוניים[1].

התאריך החדש האחרון להגשת בקשות – 11 בספטמבר 2022.

הארכה הינה עקב קשיים טכניים בקליטת בקשות למקצה.

משרד הכלכלה מבקש להדגיש, כי עסקים שהגישו בקשה במערכת לפני מועד הודעה זו או שיגישו בקשה לאחריה, מתבקשים לשלוח בנוסף להגשה במערכת, גם מייל לכתובת הייעודית למסלול המחשוב Michshuv@economy.gov.il עם הפרטים הבאים: שם המגיש, ח.פ ותאריך הגשת הבקשה במערכת.

להלן עיקרי ההוראה:

הסיוע ואופן קבלתו

 • המימון הממשלתי עבור ההוצאות המוכרות (כפי שיפורט להלן), יהיה בשיעור של %40 מסך עלות תכנית המחשוב, בהתאם לתכנית המחשוב המאושרת ועד לתקרה של 500 אלף ש"ח.
 • %85 מהתשלום יינתן על בסיס יישום וביצוע אבני הדרך של התכנית.
 • %15 מהתשלום יינתן על בסיס דוחות של שנה מלאה לאחר סיום התכנית ובכפוף למילוי סקר דיגיטציה שימולא לאחר סיום התכנית.

תנאי סף להשתתפות בתכנית

 • הגורם העסקי הוא בעל מחזור כספי שנתי של עד 100 מיליון ש"ח.
 • ענפי התעשייה המסווגים בעצמה טכנולוגית מסורתית או עצמה טכנולוגית מעורבת מסורתית כהגדרתם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – "סיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית".
 • עסקים מענפי מסחר ושירותים מהתחומים הבאים: מסחר סיטונאי וקמעונאי, תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים, שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות, שירותי אירוח ואוכל, מידע ותקשורת, שירותי ניהול ותמיכה, תיקון מחשבים, ציוד אישי לבית, שירותים אישיים אחרים – הנמצאים באחד מהסדרים הבאים: G, H, I, J, N וענפים 95 ו-96 מסדר S.
 • הגורם העסקי היה פעיל בשנתיים האחרונות ויש לו דוחות כספיים מבוקרים של שנתיים רצופות ובלבד שהדוח האחרון אושר לא יותר משנה לפני מועד הגשת הבקשה.
 • הגורם העסקי מתחייב, כי יישום "תכנית המחשוב" מתבצע בישראל וכן הניהול והשליטה על הגורם העסקי מתקיימים בישראל.
 • הגורם העסקי אינו בעל חשבון מוגבל, אינו נמצא בתהליך של כינוס נכסים, פירוק, פשיטת רגל וכיוצ"ב ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד ולרשויות המס.

הוצאות מוכרות לצורך התכנית

 • עלויות רכש של המערכות הממוחשבות במערך הייצור כולל מערך התמיכה בייצור לרבות שינוע מוצרים וכיוצא באלה.
 • עלויות רכש מערכות מחשוב לבקרה ואוטומציה – בתהליכי העבודה ותהליכים תומכים.
 • עלויות קידום החדשנות באמצעות תוכנות מחשוב במערך הניהול, מערך המלאי והספקים.
 • עלויות תוכנות למערך ניהול רכש, אפיון והטמעה של טכנולוגיות חדשות לטכנולוגיה קיימת, כגון מערכת ERP, תוכנות, רישיונות לשימוש בטכנולוגיה חדשה, רישיונות שימוש במערכות מחשוב SAAS, ענן וכיוצא באלה לתקופת התכנית ובלבד שלא היו בשימוש טרם תקופת התכנית.
 • עלויות רכש והטמעה של רכיבי תוכנה לייעול תהליכי עבודה / תפעול / אספקה / מלאי / שינוע / שרשרת אספקה / בקרת איכות וכיוצא באלה.
 • עלויות תוכנות למערך ניהול ניתוח והפקת תובנות ממאגרי הידע של הגורם העסקי, כגון מערכות BI בסיסיות, סטטיסטיות, אנאליטיות וכדומה.
 • עלויות קידום החדשנות במערך המכירות.
 • עלויות רכש תוכנות לטכנולוגיה קיימת, כגון: מערכת CRM, רישיונות לשימוש בטכנולוגיה חדשה, ממשקים לאתר אינטרנט, ממשקים עם ספקים ו/או לקוחות וכיוצא באלה.
 • עלויות הטמעת טכנולוגיות חדשניות – עלויות ייעוץ לגורם העסקי הכוללות תכנון, הנדסה וליווי הטמעה. זאת בתנאי שלא מדובר בעובדים שכירים של הגורם העסקי.
 • עלויות חומרה ורכיבים פיזיים – הכרה של עד %30 בעלויות של מרכיבים פיזיים ורכיבי חומרה הנובעים וקשורים באופן ישיר להשקעות בתוכנה.

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור: 052-3287049 avim@mbtcpa.co.il

[1] הוראת מנכ"ל 4.56 – תכנית לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים.

דילוג לתוכן