PDF להורדה

מענקים לקידום הייצוא – תכניות כסף חכם ושל"ב

שנה: 2020

מספר החוזר: 77.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי החל מ-21 ביוני 2020 ועד ה-21 ביולי 2020, בשעה 12:00, ניתן להגיש בקשות במסגרת מקצה חדש שייפתח לתכניות כסף חכם ושל"ב (שער לשוק הבינלאומי).  

יודגש, כי 100 הבקשות הראשונות, שתוגשנה במלואן, בכל תכנית, תיבדקנה ראשונות ולאחר מכן, ככל שיישאר תקציב, ייבדקו 25 הבקשות שהוגשו לאחר מכן, וכן הלאה, בפעימות של 25 בקשות, ככל שיוותר תקציב.

בהינתן תקציב מוגבל, החברות ייבחנו על פי ניקודן בוועדה ולא בהכרח כל חברה בעלת ציון עובר תתקבל לתכנית.

חברה שקיבלה סיוע מהתכניות והגדילה את מכירותיה בשוק היעד, תחויב בתשלום תמלוגים כמפורט בהוראה.

עיקרי תכנית כסף חכם

 • במסגרת התכנית ניתן סיוע דו שנתי לחברות ישראליות המשווקות לחוץ לארץ במטרה להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות. הסיוע ניתן באמצעות השתתפות במימון ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי על ידי יועצים המתמחים בשוק היעד.
 • ניתן לקבל השתתפות במימון הוצאות שיווקיות של עד 50% ובסכום כולל של עד 500,000 ש"ח, למשך שנתיים (תקציב מאושר של עד 1,000,000 ש"ח).

עבור ייצוא לשווקים מועדפים: הודו, סין ויפן – ניתן לקבל מימון של עד 50% מההוצאות השיווקיות ובסכום כולל של עד 750,000 ש"ח, במשך שלוש שנים (תקציב מאושר של עד 1,500,000 ש"ח).

 • הסיוע הכספי יינתן לפיתוח מערכי שיווק וצינורות הפצה בשוק היעד ובכללם:
 • יועצים מקצועיים ושכר עובדים.
 • השתתפות בתערוכות וכנסים.
 • קמפיינים פרסומיים ושיווק דיגיטאלי.
 • ביטוח, תקינה ועלויות משפטיות.
 • ליווי מקצועי של יועץ שיווקי מנוסה המתמחה בשוק היעד.
 • ליווי והכוונה של הנספח המסחרי במדינת היעד.
 • תנאי הסף לתכנית
 • מחזור מכירות עד 200,000,000 ש"ח.
 • היקף יצוא מינימלי בסך 1,000,000 ש"ח בכל אחת משתי השנים הקודמות להגשת הבקשה.

 

עיקרי תכנית של"ב (שער לשוק הבינלאומי)

 • התכנית מיועדת למבקשי סיוע בעלי היקף יצוא נמוך, המעוניינים להרחיב את פעילותם, או שלא ייצאו בעבר ומעוניינים לייצא ולשווק מוצרים או שירותים ולחדור לשווקים הבינלאומיים, ובכך להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות, תוך התמקדות בפיתוח היכולות השיווקיות בשווקים הבינלאומיים.
 • במסגרת התכנית ניתן סיוע למשך 24 חודשים באמצעות השתתפות במימון של ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי של יועצים.

שיעור הסיוע עד 50% מההוצאות ועד סכום של 300,000 ש"ח, למשך שנתיים (תקציב מאושר של עד 600,000 ש"ח).

 • הסיוע הכספי יינתן לפיתוח מערכי שיווק בשוק היעד ובכללם:
 • הכנת תכנית שיווקית.
 • ייעוץ והקמת מערכי שיווק.
 • התמחות בשוק יעד.
 • פרסום ושיווק מקוון.
 • תערוכות והדגמות בשוק היעד.
 • טיסות.
 • תקינה, ייעוץ משפטי וביטוח.
 • תנאי הסף לתכנית
 • היקף ייצוא שנתי עד 1,000,000 ש"ח.
 • מחזור מכירות, החל מ-500,000 ש"ח ועד 100,000,000 ש"ח או לחילופין גיוס הון של 2,000,000 ש"ח.

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן