PDF להורדה

מענקים לפרויקטים של התייעלות באנרגיה ביישובי הדרום

שנה: 2019

מספר החוזר: 80.2019


ברצוננו לעדכנכם אודות מכרז של משרד האנרגיה לקבלת הצעות לביצוע פרויקטים של התייעלות באנרגיה ביישובי הדרום.

תאריך אחרון להגשה – ה-18 בספטמבר 2019.

רשאים להגיש הצעות במכרז זה רשויות מקומיות[1], מפעלי תעשייה ובעלי פעילות מסחרית.

מענק עבור הצעה זוכה בודדת (פרויקט) לא יעלה על סך של 700,000 ש"ח. במקרה של הגשת מספר הצעות (פרויקטים) על ידי אותו המציע – המענק לא יעלה על סך של 1,500,000 ש"ח.

יצוין, כי רשויות מקומיות המסווגות באשכולות 4-1, בהתאם למדד הכלכלי-חברתי של הלמ"ס – יהיו זכאיות למענק מוגדל.

תנאים כלליים

רשויות מקומיות במחוז דרום, כפי הגדרתו על ידי משרד הפנים ובהחלטת הממשלה, למעט: מיזמים ביישובי עוטף עזה ואילת וכן, המציע אינו בבעלות ממשלתית, מלאה או חלקית.

תנאי סף מקצועיים

היקף החיסכון המינימלי של כל הצעה/ פרויקט לא יפחת מ-50,000 קוט"ש לשנה.

תקופת ההחזר של הפרויקט, לפני שקלול המענק, לא תפחת מ-12 חודשים ולא תעלה על 10 שנים.

הפרויקט יהיה על כל אחת מהטכנולוגיות להלן (ניתן להציע כל טכנולוגיה נוספת שלא מופיעה ברשימה כל עוד היא עומדת בתנאי הסף המקצועיים):

 • החלפת רכבים מונעי דלק קונבנציונאלי ברכב חשמלי
 • החלפת יחידת קירור מרכזית ביחידת קירור מים המופעלות בעיבוי אוויר/מים
 • החלפת יחידת קירור מרכזית במזגנים מפוצלים/ מתועלים
 • החלפת יחידת קירור מרכזית במערכות VRF
 • החלפת מדחס אוויר במדחס אוויר ו/או עם מערכת לוויסות מהירות
 • החלפת מזגנים ישנים במזגנים חדשים
 • שדרוג מערכות תאורה
 • החלפת מערכת מיזוג קונבנציונלית במיזוג אוויר תרמו-סולארי (הכוללת: קולטים, צ'ילר ספיגה, מערכת ניהול אנרגיה ומערכות עזר)
 • התקנת מערכת ניהול אנרגיה מרכזית שתשלוט לפחות על שתי מערכות עיקריות של צרכן האנרגיה
 • שילוב מערכות שמש (אנרגיה תרמו סולארית) ו/או משאבות חום לחימום מים
 • מאווררי תקרה
 • מנועים, החלפת ישן בחדש ו/או עם מערכת לוויסות מהירות.

 

לפרטים נוספים ולקריאת הקול הקורא המלא:

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/tender_31_19

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

 

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

[1]    במכרז זה "רשות מקומית" הינה: עירייה, מועצה מקומית, ועד מקומי, מועצה אזורית, אשכול רשויות מקומיות, או איגוד ערים, חברות כלכליות בבעלות מלאה של רשויות מקומיות.

דילוג לתוכן