PDF להורדה

מענקים לפיילוטים של ניסוי והדגמת טכנולוגיות רחפנים במרחב אווירי מנוהל

שנה: 2020

מספר החוזר: 118.2020


ברצוננו לעדכנכם בדבר פרסומו של קול קורא, מטעם רשות החדשנות, לתמיכה בפיילוטים של ניסוי והדגמת טכנולוגיות רחפנים במרחב אווירי מנוהל, המבוצעים על ידי חברות טכנולוגיה ישראליות בתחום טכנולוגיות רבי-להב (רחפנים).

הקול הקורא נוצר במטרה לעודד:

 • ניסוי והדגמה של הפעלת רשתות רחפנים הטרוגניות בתאי שטח עירוניים צפופים.
 • פיתוח ויישום טכנולוגיות ותפיסות הפעלה חדשניות לקידום ויצירת רשתות שינוע אוויריות באמצעות רחפנים, אשר יקדמו את המצב התחבורתי ויפתחו את תעשיית ההייטק.
 • ייעול ושיפור התחבורה בישראל ובעולם.
 • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

תאריך אחרון להגשת בקשה – 4 בנובמבר 2020.

להלן תמצית הקול הקורא:

 • קהל יעד

המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הפעלת רחפנים, שליטה ובקרה על רחפנים וכן אמצעי איכון וניהול רשתות רחפנים, שמתכוונות לפעול באזור האורבני.

 • גובה המענק
 • תמיכה כספית בשיעור של 50% – 20% מהוצאות המו"פ המאושרות.
 • תמיכה כספית, בשיעור חריג של 60% או 75% מהוצאות המו"פ המאושרות, תינתן לתכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על ייעול ושיפור התחבורה בישראל.
 • תנאי סף
 • על התכניות לקדם או להוות תשתית להטמעת ויישום של טכנולוגיות חדשניות בהפעלת רחפנים מסוגים שונים ומפעילים שונים בתאי שטח עירוניים צפופים.
 • על התכניות להדגים יכולות טרום מוצריות ברמת בשלות גבוהה וללא תכולות מו״פ.
 • החברות המשתתפות בפיילוט מחויבות להקליט תכולות מוגדרות מראש באמצעות "קופסה שחורה" בכלי הטייס ו/או ב"תחנות הקרקעיות".
 • רשות החדשנות רשאית לשתף את המידע המוקלט, עם גורמי ממשל לטובת פיתוח הרגולציה, חקירת תאונות ואירועי בטיחות וקידום עולם הרחפנים / כטב"ם.
 • קריטריונים להערכה
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.

 

 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • מידת ההשפעה הצפויה של התכנית על ייעול ושיפור התחבורה בישראל, ובפרט על הקטנת הגודש, הפחתת תאונות הדרכים, צמצום השימוש בנפט בתחבורה ועידוד מעבר לתחבורה ציבורית.
 • רמת ההתכנות הרגולטורית של ביצוע התכנית.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.
 • קריטריונים ספציפיים להערכת בקשה

בעת הערכת הבקשה תיבחן ההשפעה הצפויה של התכנית על ייעול ושיפור התחבורה בישראל ובפרט על הקטנת הגודש, הפחתת תאונות הדרכים וצמצום השימוש בנפט לתחבורה, על בסיס האספקטים הבאים:

 • תרומה לגיבוש עקרונות להתנהלות נכונה בין מפעילי רחפנים מרובים בתאי שטח עירוניים צפופים.
 • יכולת לשנע מטענים בזמן קצר וביעילות משקית (ניצול מיטבי של התווך האווירי).
 • פתרונות שינוע ללא מגע יד אדם בעידן הריחוק החברתי.
 • יישום המתבסס על תקינה בינלאומית הנמצאת בשימוש רחב בארה״ב או באירופה (UTM/SPACE-U).
 • פיתוח יכולות טיסה מעל אנשים ויכולות טיסת BVLOS (כולל מענה לשיבושי GNSS).
 • ספציפית עבור משתתפים העוסקים בשליטה ובקרה – יכולת לעקוב אחר פעילות כלל הרחפנים במרחב – כולל ובפרט: רחפנים של חברות שונות, שהם חלק מהתכנית – רחפנים שאינם חלק מהתכנית.
 • מתן התרעות על "הפרה אפשרית של מרווחי הבטיחות" – יתרון.
 • איכון כלי טיס קואופרטיבים ולא קואופרטיבים בגובה נמוך מאד VLL- יתרון.
 • הערכת התכנות רגולטורית.

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

 

 

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן