PDF להורדה

מענקים לפיילוטים בתחומי הגנת הסביבה וקלינטק

שנה: 2022

מספר החוזר: 14.2022


ברצוננו לעדכנכם בפרסומו של קול קורא, על ידי רשות החדשנות בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, במסגרתו חברות טכנולוגיה ישראליות, בכל תחומי הגנת הסביבה (קלינטק), מוזמנות להגיש בקשה לקבלת סיוע בביצוע פיילוטים. 

יצוין, כי הבקשה לסיוע תיבחן גם לאור רמת ההגנה על הסביבה, שהטכנולוגיה המפותחת בחברה, צפויה לאפשר לעומת טכנולוגיה קיימת.

תאריך אחרון להגשה – 6 במרץ 2022.

קהל היעד

מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הגנת הסביבה – מיחזור, ייצור ואגירת אנרגיה נקייה, התייעלות אנרגטית, טיפול בזיהומים ומפגעים סביבתיים, בנייה ירוקה, שירותים סביבתיים ויישומי תוכנה רלוונטיים.

גובה המענק

  • תמיכה כספית בשיעור של 50% – 20% מהוצאות המו"פ המאושרות.
  • תמיכה כספית בשיעור חריג של 75% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על ייעול ושיפור השירות הציבורי בישראל.
  • תמיכה בשיעור חריג 75% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלות פוטנציאל לרמת הגנה יוצאת דופן על הסביבה.

כמו כן, קיימת אפשרות לתמיכה רגולטורית מצד המשרד להגנת הסביבה בביצוע תכנית הרצה, ואף קבלת התווייה רגולטורית ייחודית עבורו.

תנאי סף

קריטריונים להערכת בקשה

  • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
  • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
  • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות, והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
  • פוטנציאל הצמיחה העסקי – כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
  • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
  • רמת ההגנה על הסביבה שהטכנולוגיה צפויה לאפשר לעומת טכנולוגיה קיימת, בהתחשב בהשפעות על הסביבה כמכלול.
  • איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי בטלפון 050-8943334   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן