PDF להורדה

מענקים לפיילוטים בתחום הגנת הסביבה

שנה: 2023

מספר החוזר: 27.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות החדשנות פרסמה קול קורא בדבר מענקים לפיילוטים בתחום הגנת הסביבה. המסלול תומך בתוכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי הגנת הסביבה. המסלול משותף לרשות החדשנות ולמשרד להגנת הסביבה.

המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הגנת הסביבה.

התאריך האחרון להגשת בקשות – 2 במאי 2023.

על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

להלן עיקרי המסלול

מטרת המסלול

 • פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחומי הגנת הסביבה (קלינטק) ובחינת התכנותן בקנה מידה תעשייתי ובקרב לקוחות רלבנטיים.
 • פיתוח ויישום טכנולוגיה המביאה להפחתת השימוש במשאבי טבע ו/או להפחתה בפליטות של מזהמים.
 • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי הגנת הסביבה בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

עקרונות הסיוע

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.
 • תמיכה בשיעור חריג, של 75% מהוצאות המו"פ המאושרות, תינתן לתוכנית בעלות פוטנציאל לרמת הגנה יוצאת דופן על הסביבה.
 • תוספת של 10% מענק, במידה שפעילות המו"פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית וגם אתר ההרצה שאושר ממוקם באזור עדיפות לאומית.
 • אפשרות לתמיכה רגולטורית מצד המשרד להגנת הסביבה בביצוע תכנית הרצה, ואף קבלת התווייה רגולטורית ייחודית עבורו.

תנאי המסלול

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות ובנהלי המסלול.

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי – כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • רמת ההגנה על הסביבה, שהטכנולוגיה צפויה לאפשר לעומת טכנולוגיה קיימת, בהתחשב בהשפעות על הסביבה כמכלול.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר והתועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.
 • קריטריונים של ESG.

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי 050-8943334 galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן