PDF להורדה

מענקים למעבר מפיתוח לייצור

שנה: 2022

מספר החוזר: 16.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי במסגרת פעילות לקידום הקמה בישראל של מפעלים וקווי ייצור למוצרים חדשניים ברמה העולמית, זירת הייצור המתקדם ברשות החדשנות מזמינה חברות ומפעלים, הנמצאים בשלבי המעבר מפיתוח לייצור, להגיש בקשות לפיתוח תהליכי ייצור.

המסלול מעניק תמיכה עבור פיתוח תהליכי ייצור למוצרים חדשניים. במסגרת המסלול יש להגיש בקשות שלפחות שני שליש מתקציבן יכלול תהליכי ייצור אלו.

תאריך אחרון להגשת בקשות – 15 במרץ 2022.

קהלי היעד

 • תאגידים ישראליים המייצרים מוצרים מוחשיים חדשניים, מענפי הטכנולוגיה המעורבת -עילית או עילית, בעלת הכנסות נמוכות מ-70 מיליון דולר בשנה.
 • תאגידים ישראליים הנמצאים בהיערכות לייצור מוצרים מוחשיים בישראל, מענפי הטכנולוגיה המעורבת – עילית או עילית, אשר סיימו פיתוח אב טיפוס למוצר וביצעו לפחות שתיים מהפעילויות הבאות:
  • חתימה על הסכם רכישה, חכירה, שכירות או שכירות משנה לצורך קיומו של מבנה זמין ומתאים לביצוע פעילות ייצור.
  • רכישת מכונות לטובת תהליך ייצור.
  • העסקת כוח אדם ייעודי לייצור.
  • אישור מענקי תמיכה ממשלתיים להקמת מפעל או תהליך ייצור.
  • הכנת תכנית עסקית מפורטת להקמת מפעל ייצור או תהליך ייצור, הכוללת הצגת מקורות מימון העומדים לרשות החברה לצורך השלמת ההיערכות לייצור.

גובה המענק

פרויקטי מו"פ שיאושרו יהיו זכאיים למענק בשיעור 50% – 30% מהוצאות הפיתוח המאושרות. כמו כן, תינתן תוספת 10% מענק לאזור פיתוח א'.

הכרה בסעיפי תקצוב ייחודיים

 • תבניות ייצוריות עד לתקרה של 500,000 ש"ח.
 • רכישת ידע עד לתקרה של 250,000 ש"ח.
 • הוצאות פיתוח לבניית מכונת ייצור עד 500,000 ש"ח.
 • הוצאות ישירות לפיתוח אבטיפוס או מתקני הרצה והוצאות גימלון עד מיליון ש"ח.
 • הדרכות לעובדים עד לתקרה של 25,000 ש"ח.
 • תיקוף שוק עבור תוצרי התוכנית עד לתקרה של 15% מתקציב התיק.

תחומים מועדפים

תמיכה לחברות טכנולוגיה מעורבת עילית או טכנולוגיה עילית, לדוגמה: מכשור רפואי, ייצור תרופות, אנרגיה, מערכות חלל ותעופה, מערכות אלקטרוניקה, אופטיקה ותקשורת.

להלן דוגמאות לפיתוח תהליכי ייצור הנתמכים במסגרת המסלול:

 • פיתוח מכונות / מתקני ייצור / מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול במעבר מפיתוח לייצור. לדוגמה: פיתוח קו ייצור לתמיכה במוצר חדש במעבר ממוצר מעבדתי למוצר סדרתי.
 • פיתוח מכונות / מתקני ייצור/ מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול המאפשרים ייצור בטכנולוגיה מתקדמת. לדוגמה: מעבר מתהליך ייצור מנתי לתהליך ייצור רציף המשלב בקרה מתקדמת במהלך שרשרת הייצור.
 • ביצוע אנליזות / ניסויים וחישובים שמטרתם לקבוע ולאמת את הפרמטרים של הייצור. לדוגמה: ביצוע ניסוי על בסיס הפרמטרים החדשים שנקבעו לטובת הפעלת מתקן חצי -חרושתי.
 • פיתוח תהליך ייצור המקנה תכונות משופרות למוצר. לדוגמה: פיתוח תהליכים תרמיים או אנרגטיים המשפרים מהותית את התכונות המכניות או החשמליות של המוצר.

תנאי סף

קריטריונים להערכת בקשה

 • מידת החדשנות המאפיינת את תהליכי הייצור שיפותחו בפרויקט המו"פ.
 • מידת החדשנות המאפיינת את המוצרים אשר ייוצרו בתהליכי הייצור שיפותחו בפרויקט המו"פ.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק מביצוע פרויקט המו"פ, ובכלל זה היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל.
 • הפוטנציאל העסקי הטמון במידת התחרותיות והייחודיות של המוצרים, אשר ייוצרו באמצעות תהליכי הייצור שיפותחו בפרויקט המו"פ.
 • רמת סיכון ומורכבות טכנולוגית/הנדסית הטמונים בפיתוח תהליכי הייצור.
 • יכולות החברה המבקשת, ובכלל זה יכולות הנדסיות ותפעוליות הנדרשות להביא להשלמת פרויקט מו"פ, ומימושו העסקי.

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי בטלפון 050-8943334   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן