PDF להורדה

מענקים למכינה בתחום מחקר ופיתוח

שנה: 2022

מספר החוזר: 13.2022


ברצוננו לעדכנכם, בדבר מכינת מו"פ של רשות החדשות, במסגרתה תאגיד יוכל לקבל יעוץ טכנולוגי מקצועי, שיסייע לו לזהות את הפערים הטכנולוגיים ביכולותיו הנוכחיות, לאתר כיווני פיתוח אפשריים, לזהות כשלים בהליך הייצור, לשפר את תהליך הייצור ולהתכונן במידת הצורך לקראת ביצוע תכנית מו"פ מקיפה יותר (שגם היא יכול שתהיה בתמיכתה של רשות החדשנות).

תאריך אחרון להגשה בקשות – 1 במרץ 2022.

הייעוץ יינתן עבור אחד מחמשת המתווים הבאים:

 • כלי תמיכה בסיסי,שמטרתו לסייע בגיבוש מוצרים / תהליכים חדשים, במסגרתו המומחה הטכנולוגי יסייע לתאגיד לבצע תהליך של מיפוי ובחינת יכולות טכנולוגיות לצורך גיבוש רעיונות  חדשניים.

מיועד לחברות אשר אינן מנוסות בביצוע תכניות מו"פ בתמיכת רשות החדשנות.

 • כלי תמיכה לבדיקת התכנות טכנולוגית – במסגרתו יבוצע תהליך של בדיקת התכנות טכנולוגית בהובלת המומחה הטכנולוגי, אשר יסייע לתאגיד בהליך מקדמי של הסרת סיכונים טכנולוגיים.
 • כלי תמיכה לפיתוח פתרונות לכשלים בתהליך הייצור – במסגרתו המומחה הטכנולוגי ינתח בעיה טכנולוגית ספציפית המאפיינת כשל בתהליך הייצור ויסייע בגיבוש המלצות לפתרון.
 • כלי תמיכה לשיפור תהליך הייצור – במסגרתו המומחה הטכנולוגי יבצע ניתוח של תהליכי הייצור לצורך ייעולם, בדרך של הטמעת שיפורים טכנולוגיים חדשניים שמטרתם שיפור הפריון בייצור.
 • כלי תמיכה להכנה לייצור – תכנית בה יבוצעו ניתוח ובחינה של התאמת טכנולוגיית הייצור לייצור תעשייתי, בהובלת מומחה טכנולוגי. המומחה הטכנולוגי יסייע לתאגיד לבחון ולזהות את תהליכי הייצור הנדרשים לטובת היערכותו לקראת ייצור תעשייתי.

יובהר, כי חברה אשר הגישה יותר מבקשה אחת ב-5 השנים האחרונות זכאית להגיש במסגרת כלי התמיכה לבדיקת התכנות טכנולוגית, פיתוח פתרונות לכשלים בתהליך הייצור והכנה לייצור בלבד.

קהל היעד

 • חברות תעשיית ייצור, במגוון רחב של תחומים באחד מענפי התעשייה המסורתית, מעורב -מסורתית ומעורב – עילית.
 • חברות תעשיית ייצור במגוון רחב של תחומים באחד מענפי התעשייה העילית ובתנאי שמגישה בקשה לכלי תמיכה להכנה לייצור, בלבד.
 • היקף המכירות אינו עולה על 70 מיליון דולר לשנה.

גובה המענק

חברות זכאיות לתמיכה בשיעור של 66% מתקציב הבקשה המאושר (תקציב מקסימלי של 75 אלף ש"ח). חברות באזור עדיפות לאומית א' זכאיות לתמיכה בשיעור של 75% מתקציב הבקשה המאושר (תקציב מקסימלי של 100 אלף ש"ח).

התקציב המאושר כולל את שכר המומחה טכנולוגי, סקרי שוק, טכנולוגיה ופטנטים, בדיקות מעבדה, רכש חומרים וציוד ייעודי, שכר המומחים הטכנולוגיים נוספים והוצאות שונות אחרות הקשורות בתכנית המאושרת.

תנאי סף להגשת הבקשה

 • תאגיד תעשייתי
 • התאגד במדינת ישראל.
 • ג. מכירותיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה לא עלו על 70 מיליון דולר.
 • עונה על אחד מבין שלושת התנאים הבאים:
 • מרבית הכנסתו נבעה מייצור מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת – מסורתית או חברה המבצעת פעולות המעידות על היערכות לייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או המעורבת-מסורתית.
 • מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת – עילית. כמו כן, על התאגיד לעמוד בשני התנאים הבאים במצטבר:
 • מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים.
 • מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 25 עובדים.

או

אם הוא מבצע פעולות המעידות על היערכות לייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת – עילית, מספר עובדי המו"פ בו אינו עולה על 25 עובדים.

 • לעניין כלי תמיכה להכנה לייצור – תאגיד אשר התאגד במדינת ישראל ונמצא עד שלב ההרצה המזערית (small scale)  של תהליך ייצור המוצר.

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי בטלפון 050-8943334   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן