PDF להורדה

מענקים למיזמי תעסוקה בנגב ובגליל

שנה: 2023

מספר החוזר: 86.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי פרסם קול קורא למתן תמיכה למיזמי תעסוקה בנגב ובגליל.

תאריך אחרון להגשת הבקשה – 21 בספטמבר 2023.

להלן עיקרי הקול הקורא:

תמיכה מוצעת למיזם

התמיכה המינימאלית למיזם תעסוקה תעמוד על 2,000,000 ש"ח (דהיינו, אין להגיש בקשה לתמיכה בסכום נמוך יותר). התמיכה המקסימאלית למיזם תעסוקה תעמוד על 4,000,000 ש"ח (דהיינו, אין להגיש בקשה לתמיכה בסכום גבוה יותר).

כמו כן, אין להגיש בקשה לתמיכה באם עלות התשתיות הפיסיות גבוהה מ-35% מהתמיכה המבוקשת וההצטיידות גבוהה מ-15% מהתמיכה המבוקשת.

הרכיבים הנתמכים

ניתן להגיש בקשה לתמיכה למרכיבים הבאים:

 • תשתיות פיסיות – הכשרת והתאמת מבנה, לרבות שיפוץ, תשתיות תקשורת.
 • הצטיידות – רק רכש של ציוד קבוע דוגמת ריהוט ומחשבים, ציוד מעבדות וציוד אלקטרוני (דהיינו, לא ציוד מתכלה כגון ציוד משרדי וחומרי ניקוי).
 • הכשרות מקצועיות – הכשרה מקצועית או OJT.
 • מנהלת הקמה – הוצאות שכר הנדרשות לתכנון והקמת המיזם כולל שכר מנהל ההקמה/מנהל המיזם, שעות יעוץ וכדומה.
 • הוצאות פרסום ושיווק – עד 10% מתקציב המיזם.
 • היסעים.
 • תקורה – עד 10% מעלות המיזם.

יודגש ,כי לא תהיה השתתפות במימון שכר עובדים בשום צורה שהיא.

קבלת התמיכה

התמיכה תשולם במספר אבני דרך ועל פי ביצוע בפועל בלבד.

מבקש התמיכה מחויב לשלם שכר ונלוות לעובדים על פי חוקי ודיני העבודה בזמן ההכשרה המקצועית ו/או מכונת תעסוקה ובזמן ההעסקה.

תנאי סף מצטברים לקבלת התמיכה

 • מבקש התמיכה הגיש בקשה למיזם תעסוקה כהגדרתו בשטח של אחת הרשויות המקומיות בנגב או בגליל או ביישוב מאוים.
 • מבקש התמיכה הגיש תכנית עסקית.
 • מבקש התמיכה מתחייב ליצור לכל הפחות 30 משרות לעובדים חדשים העומדות בתנאים המצטברים שלהלן:
 • לפחות 60% מהמועסקים במיזם התעסוקה המבוקש יתגוררו באחת הרשויות המקומיות בנגב או בגליל או ביישוב מאוים.
 • המשרה לא תפחת מ-91 שעות חודשיות.
 • כל אחד מהעובדים יועסק לתקופה של 24 חודשים לכל הפחות. באם העובד מפוטר/מתפטר, באחריות מבקשת התמיכה לקלוט עובד חדש במקומו. במקרה כזה, המבקש מחויב להעסיק את אותו עובד חדש שנקלט לתקופה של 12 חודשים לכל הפחות, ובכל מקרה תקופת ההעסקה המצטברת של שני העובדים, המפוטר והחדש, לא תפחת מ-24 חודשים.

יצוין, כי אין מניעה כי העובדים יועסקו בהעסקה גמישה.

 • מבקש התמיכה מתחייב להשקיע ממקורותיו לפחות 100,000 ש"ח בשנה, באמצעות השקעות חוזרות, בעובדי המיזם כגון בונוסים, פעילויות חברתיות וכדומה.

יצוין, כי לא יוכרו הוצאות בגין הכשרה מקצועית.

 • שכרם החודשי יהיה בגובה של לפחות 9,000 ש"ח ברוטו, לא כולל שעות נוספות.
 • בזמן הכשרה ו/או הכרה מכוונת תעסוקה, ישולם לעובדים שכר שלא יפחת משכר המינימום.
 • טרם החל ביצוע הפרויקט – מיזם התעסוקה לגביו מוגשת בקשה אינו נמצא בשלבי ביצוע אלא לכל היותר בשלבי תכנון.

במקרה של הרחבה – עבודות ההרחבה טרם החלו בפועל.

 • המחזור הכספי של מבקש התמיכה, בכל אחת מהשנים 2020 – 2022, היה 20 מיליון ש"ח לכל הפחות.

ככל שחלה ירידה במחזור הכספי בשנת 2020 בשל משבר הקורונה, המבקש יוכל להציג את המחזור הכספי של שנת 2019 במקום שנת 2020 .

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי: 050-8943334, galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן