PDF להורדה

מענקים למחקר ופיתוח דואלי צבאי, בטחוני ומסחרי

שנה: 2022

מספר החוזר: 43.2022


ברצוננו לעדכנכם בפרסומו של קול קורא למו"פ דואלי צבאי, בטחוני ומסחרי, שפורסם על ידי רשות החדשנות ומשרד הביטחון (מפא"ת). מטרת הקול הקורא לעודד ולסייע בשלבים המוקדמים של מחקר טכנולוגי ראשוני ודואלי. הטכנולוגיה המפותחת צריכה להתאים הן לשוק האזרחי והן לשוק הצבאי.

הקול הקורא מיועד לתאגידים ויזמים המעוניינים להגיש בקשה לבד או בשיתוף פעולה עם מוסד אקדמי (כפוף לתנאי מסלול מסחור ידע).

תאריך אחרון להגשת בקשות – 3 ביולי 2022.

להלן עיקרי הקול הקורא:

זכאים להגיש בקשה לקבלת מענקי תמיכה בהוצאות מחקר – חברות ביטחוניות ואזרחיות, המציעות פתרונות טכנולוגיים חדשניים לאתגרים ביטחוניים ואזרחיים.

גובה הסיוע

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.
 • תמיכה כספית בשיעור חריג של 66% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על ייעול ושיפור השירות הציבורי בישראל.

תנאי סף

 • על החברה להיות רשומה בישראל.
 • במידה ומדובר ביזם, עליו להירשם כחברה במידה והוא זוכה במענק.
 • דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם לרשות החדשנות.
 • המבקש מעסיק, או התחייב להעסיק, במסגרת של יחסי עבודה, לפחות עובד מחקר ופיתוח אחד בעל השכלה או ניסיון רלבנטיים למחקר והפיתוח במסגרת ההגשה שהוגשה.
 • מספר התיקים שאושרו למבקש במסגרת התוכנית שהוגשה עבורה הבקשה אינו עולה על שניים.
 • על מגיש הבקשה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות.

קריטריונים להערכת בקשה

 • היבט טכנולוגי – חדשנות בפיתוח הטכנולוגיה טרום המוצרית שהיא גבוהה ביחס לקיים בעולם והאתגר הטכנולוגי, רמת החדשנות הפונקציונאלית, שילוב הטכנולוגיה המפותחת במגוון רחב של מוצרים עתידיים, הקניין הרוחני ופטנטים.
 • היבט כלכלי – גודל וקצב גידול השוק, מיצוב והשוואה לתחרות, תיקוף השוק, אסטרטגיה שיווקית, פוטנציאל לרכישה מצד גורמים עסקיים וצבאיים בארץ ובעולם והתשואה העודפת למשק.
 • יכולת החברה והצוות – יכולת טכנולוגית, פיננסית, ניהולית ועסקית.

במקרים בהם מדובר בחברה שרק הוקמה נבחן גם הפוטנציאל לבניית חברה בה יהיו כל היכולות הנדרשות למימוש יעדיה.

 • איכות שיתוף הפעולה – במקרים של תכניות שיתוף פעולה, בוחנים ומעריכים את איכות שיתוף הפעולה ותרומתו למחקר והפיתוח.
 • בהירות הבקשה – רמת הפירוט ושלמות הנתונים בבקשה.

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי 050-8943334 galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן