PDF להורדה

מענקים למחקר ופיתוח דואלי בתעשיית הייצור

שנה: 2021

מספר החוזר: 125.2021


ברצוננו לעדכנכם בפרסום קול קורא, להגשת הצעות, במסלול מענקים למו"פ דואלי בתעשיית הייצור. המסלול הינו מיזם משותף של רשות החדשנות והמינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית אלקטרונית (מפא"ת) במשרד הביטחון ומטרתו לתמוך בחברות תעשיית ייצור המפתחות טכנולוגיות הרלבנטיות לצרכים צבאיים ועבור שווקים מסחריים. 

המסלול מיועד לחברות תעשיית הייצור העונות על אחד מהתנאים הבאים:

 • חברה תעשייתית, אשר התאגדה בישראל, ומרבית הכנסתה נובעת מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית (בכלל זה: מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר) או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (בכלל זה: מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין).
 • חברה תעשייתית, אשר התאגדה בישראל, ועונה על שלושת התנאים הבאים במצטבר:
 • מרבית הכנסתה נובעת מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת – עילית (בכלל זה: כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות) או בענפי הטכנולוגיה העילית (בכלל זה: ייצור תרופות, מחשבים מכשור אלקטרוני ורפואי, וייצור כלי טייס).
 • מספר עובדי הייצור המועסקים על ידה הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים.
 • מספר עובדי המו"פ המועסקים על ידה הינו לכל היותר 25 עובדים.
 • חברה הנמצאת בהיערכות לייצור תעשייתי: ביצעה ומבצעת פעולות מוחשיות, שמטרתן הקמת מפעל ייצור או קו בישראל, הכוללות לפחות שתיים מבין חמש הפעילויות המופיעות בהוראת מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור.
 • שיתוף פעולה בין שתי חברות תעשיית ייצור (העונות על התנאים המפורטים בסעיף לעיל).
 • שיתוף פעולה בין יזמות/ים לבין חברת תעשיית ייצור (העונה על התנאים המפורטים בסעיף לעיל):
 • יזמות/ים השותפות/ים להגשת תוכנית פיתוח הם/ן בעלי/ות הרעיון הטכנולוגי בבסיס תכנית המחקר והפיתוח נושא הבקשה, שיפותח למוצר מסחרי.
 • היזמות/ים יידרשו להתאגד כתאגיד תעשייתי ולהגיש את המסמכים המתאימים בעניין זה לרשות החדשנות לאחר אישור התיק וטרם הפעלתו.

התמיכה המתקבלת

 • תמיכה בשיעור של 50% – 30% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו.כמו כן, תינתן תוספת של 10% לתיקי מו"פ המבוצעים באזור פיתוח א', ובמקרים בהם לפחות 20% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי.
 • סך תקציב התמיכה לכלל בקשות המענק המוגשות בתת מסלול מו"פ דואלי בתעשיית ייצור יהיה עד 5 מיליון ש"ח לשנה קלנדרית לכלל השותפים. במקרה של שיתוף פעולה בין חברת ייצור ויזמות/ים – תקרת התקציב ליזמות/ים תהיה עד 500 אלף ש"ח.

הוצאות מוכרות

הכרה בהוצאות מו"פ ייחודיות לכלל החברות העונות לתנאי "חברת ייצור" כדוגמת:

 • הוצאה לקבלני משנה עבור פיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ש"ח.
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ש"ח.
 • הוצאות ישירות לפיתוח אבטיפוס או מתקני הרצה; והוצאות גימלון בהיקף תקציבי שאינו עולה על 1 מיליון ש"ח.
 • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגראלי של תכנית המו"פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 ש"ח.
 • הוצאות עבור פעילויות לתיקוף שוק תוצרי התכנית לארץ ולחו"ל, בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התכנית.

תנאי המסלול

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • החברה המגישה היא חברת תעשיית ייצור בישראל.
 • על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית להיות בבעלות מלאה של החברה.
 • במקרה של שיתוף בידע בין שתי חברות ייצור או חברת יצור ויזמות/ים, יש לצרף לבקשה מסמך עקרונות המעיד על הכוונה לביצוע התקשרות בין הצדדים וכן הסכם שיתוף בידע בין הצדדים.
 • על החברה לפעול בהתאם לכללי חוק החדשנות והוראות הרשות לחדשנות.

קריטריונים להערכת בקשה 

 • רמת החדשנות הטכנולוגית/התהליכית ומידת הייחודיות של התכנית ותוצריה.
 • רמת האתגרים הטכנולוגיים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הטכנולוגיות והניהוליות להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי – כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית, ויכולתה של החברה לפעול בשוק האזרחי במקביל לשוק הביטחוני.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק, היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.
 • במקרה של הגשה על ידי שני מבקשים, מידת הערך המוסף בשיתוף הפעולה בין המבקשים לביצוע המחקר והפיתוח מושא הבקשה, לעומת ביצוע המחקר והפיתוח בנפרד.

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי בטלפון 050-8943334   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן