PDF להורדה

מענקים לחברות ייצור עבור תכניות מחקר ופיתוח לקידום אנרגיה מתחדשת והתייעלות במשאבים

שנה: 2020

מספר החוזר: 115.2020


ברצוננו לעדכנכם בדבר פרסומו של קול קורא, מטעם משרד האנרגיה ורשות החדשנות, המזמין מפעלי ייצור להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית במסגרת מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור.

הניתן להגיש בקשה עבור תכניות העוסקות בפיתוח של מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, על מנת לייצר אימפקט משמעותי על טכנולוגיות ייצור יעילות אנרגטית בתעשייה הישראלית ובעולם, או/ו שיטות ייצור מבוססות חומרים מתחדשים, המסייעות לעמוד בדרישות התקינה המחמירות.

בנוסף, על התוצרים ליצור בידול טכנולוגי וערך כלכלי משמעותי לחברה ותשואה עודפת למשק הישראלי.

תינתן אפשרות לשיתוף פעולה בין חברות יצרניות למומחים טכנולוגיים/קבלני משנה, בפיתוח מוצרים/תהליכים התומכים באנרגיה מתחדשת והתייעלות במשאבים. כמו כן, יינתן פתרון לזיהוי חסמים בהטמעת טכנולוגיה של אנרגיה מתחדשת ותמיכה רגולטורית בתשתיות המשרתות מפעלים.

תאריך אחרון להגשת בקשה – 13 באוקטובר 2020.

להלן עיקרי המסלול:

 • קהל היעד

הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית ייצור, מכלל תחומי התעשייה, העומדות בתנאי הסף של מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור.

 • המענק המוצע

פרויקטי חדשנות עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו בין 30% ל-70% מהוצאות הפיתוח המאושרות.

יודגש ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול מופ"ת ברשות החדשנות ולאישור התכנית על ידי ועדת המחקר של זירת ייצור מתקדם ברשות.

 • התחומים הכלולים בקול הקורא
 • פיתוח מוצרים תעשייתיים, התומכים בהתייעלות אנרגטית כגון: מערכות חכמות לניהול ושיפור משטר האנרגיה במפעלים ואצל צרכנים פרטיים.
 • פיתוח ויישום מוצרים, חומרי גלם או תהליכים, אשר נועדו לחזק את תחום האנרגיות המתחדשות, כגון: פיתוח מוצרים פוטו-וולטאיים, שימוש במוצרים מבוססי אנרגיה סולארית, שימוש בפסולת וכדומה.

 

 

 • האצת פתרונות בתחום התייעלות במשאבים, כפי שמוגדר בתכניות משרד האנרגיה, הנמצאים בשלבי פיתוח שונים, לרבות שלבי הרצה, וקיצור זמן הגעתן לשוק. לדוגמה, פתרונות תעשייתיים להפחתת טביעת הרגל הפחמנית.
 • פיתוח מוצרים המסייעים ליצירת בסיס לחומרי גלם מקומיים בתחומי תחליפי הדלקים ופתרונות אגירת אנרגיה. פיתוח תהליכי ייצור המשלבים הטמעה של פתרונות חדשניים בתחומים אלו בתעשייה.
 • שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות המוצר הקיים. לדוגמה, הארכת חיי מדף של מוצר או שימוש בפסולת לתעשייה.
 • פיתוח ו/או הטמעה של טכנולוגיות, מוצרים ותהליכים התומכים בחיסכון במים, או בטיפול בשפכים על ידי התעשייה היצרנית.
 • פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל ייצור, המייצר מוצרים תעשייתיים ייחודיים למשק האנרגיה. לדוגמה, פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור לשדרוג ושיפור כושר היצור ופריון המכונות בקו.
 • קריטריונים להערכת הבקשה
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • תרומת התכנית לקידום פתרונות של אנרגיה מתחדשת והתייעלות במשאבים.
 • רמת האתגרים במימוש התכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות ויכולות צוות המו"פ, להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

 

 

 

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן