PDF להורדה

מענקים לחברות טכנולוגיה בתכניות הרצה בתחומי הבינוי בשיתוף משרד הבינוי והשיכון

שנה: 2020

מספר החוזר: 120.2020


ברצוננו לעדכנכם בדבר פרסומו של קול קורא, מטעם רשות החדשנות ובשיתוף משרד הבינוי והשיכון, המעניק תמיכה לחברות טכנולוגיה המבצעות מחקר ופיתוח ותכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי הבינוי.

המסלול מאפשר סיוע רגולטורי ממשרד השיכון והבינוי בביצוע תכנית הרצה וקבלת התווייה רגולטורית ייחודית עבורו. הפיילוט מיועד לסייע לצמיחת החברה ולאפשר התקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולחדירה לשוק.

יודגש, כי על מוצרים המוגשים במסגרת מסלול זה, להיות בשלים להרצה (לאחר בחינת היתכנות ופיתוח מרבית המוצר) וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

מטרות הקול הקורא:

 • פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחומי הבינוי ובחינת היתכנותן בקנה מידה תעשייתי ובקרב לקוחות רלוונטיים, לרבות אתרי בנייה.
 • פיתוח ויישום טכנולוגיה המביאה להגברת הבטיחות בענף הבנייה, קיצור משך התכנון והביצוע, שיפור איכות המבנים והפחתת עלויות הבנייה, תפעול המבנים ויוקר הדיור ובכך לשפר את מצב ענף הבנייה בישראל ולפתח תעשייה ישראלית עתירת ידע ויצרנית בתחום.
 • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי הבינוי בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

טכנולוגיות אלו כוללות, בין היתר, את התחומים הבאים: חומרי בנייה מתקדמים; חומרי בידוד מתקדמים; פתרונות לליקויי בנייה; קונסטרוקציות ומסגרות מתקדמות; שיטות לבנייה מתועשת; תוכנות וכלי אוטומציה לתכנון, ניהול, פיקוח ובקרת הבנייה; ייעול שיטות עבודה; אוטומציה, רובוטיקה וציוד לבנייה; תוכנות וכלי אוטומציה לניהול נכסים; תוכנות וכלי אוטומציה לתחזוקה ולבקרת מבנים; טכנולוגיות לטיפול וניהול פסולת בניין; שימוש בחומרים ממוחזרים וסינטטיים וחיסכון בחומרי בנייה.

תאריך אחרון להגשת בקשה – 18בנובמבר 2020.

להלן תמצית הקול הקורא:

 • קהל יעד

חברות טכנולוגיה ישראליות שעוסקות בתחומי הבינוי ובפיתוח טכנולוגיות, אשר יש בכוחן להביא להגברת הבטיחות בענף הבנייה, קיצור משך התכנון והביצוע, שיפור איכות המבנים והפחתה בעלויות הבנייה, ביוקר הדיור ובתפעול המבנה.

 

 

 • גובה המענק
 • אין הגבלה על סכום הבקשה לפיילוט.
 • פרויקטים, שבקשתם תאושר, יקבלו תמיכה כספית בשיעור של 20% עד 50% מהוצאות המו"פ המאושרות.
 • תמיכה בשיעור חריג של 60% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל לרמת חדשנות פורצת דרך ותרומתה בתחום הבינוי.
 • תוספת של 10% מענק במידה שמרבית פעילות המו"פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית או אתר הרצה שאושר ואשר ממוקם באזור עדיפות לאומית.
 • קריטריונים להערכה
 • ההשפעה הצפויה של התכנית על ייעול ושיפור ענף הבנייה בישראל.
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה ; בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

 

 

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן