PDF להורדה

מענקים להשקעות בפריון וייצור מתקדם

שנה: 2022

מספר החוזר: 55.2022


ברצוננו לעדכנכם בפרסום הוראת מנכ"ל מטעם משרד הכלכלה והתעשייה[1] להגשת בקשות לקבלת מענקים להשקעות בהגדלת פריון וייצור מתקדם. יצוין, כי הבקשות למענקים הינן למפעלי תעשייה בכל הארץ.

להלן עיקרי ההוראה:

 • במסגרת הקול הקורא שני מסלולים:
 • מסלול מענקים לרכישת ציוד ומכונות להעלאת הפריון בתעשייה בשילוב הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם – במסגרת מסלול זה תינתן השתתפות בהעלאת הפריון, ובכלל זה השקעות הכוללות הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות.

המסלול מיועד למפעלים שלהם פעילות ייצורית זעירה/קטנה/בינונית ותקרת ההשקעה המזכה בו תיקבע בהתאם לגודל הפעילות ועד 10 מיליון ש"ח, ובמקרה של העתקת מפעל עד 15 מיליון ש"ח.

 • מסלול מענקים לרכישת ציוד ומכונות להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה

מסלול זה הכולל שני תתי מסלולים:

 1. תת מסלול המיועד לסייע למפעלים שלהם פעילות ייצורית זעירה/קטנה/בינונית. תקרת ההשקעה המזכה – עד 2 מיליון ש"ח.
 2. תת מסלול המיועד לסייע למפעלים שלהם פעילות ייצורית זעירה/קטנה/בינונית. תקרת ההשקעה המזכה – מעל 2 מיליון ש"ח ועד 10 מיליון ש"ח.

הסיוע בשני הסלולים יינתן בהקצאה תחרותית, בהתאם לתנאים המפורטים בהוראה.

 • מיקום גיאוגרפי של המפעל התעשייתי או קו הייצור – כל הארץ.
 • שיעור הסיוע

עד 30% מסך ההשקעות המזכות יינתן למפעלים הבאים: מפעלים הנמצאים באזורי עדיפות לאומית וירושלים, מפעלים מהחברה הערבית, מפעלים מיישובי הבדואים בנגב או מפעלים מהנגב המזרחי.

עד 20% מסך ההשקעות המזכות למי שאינו אחד מאלה.

 • מי זכאי לגשת

מפעל תעשייתי בישראל, לרבות קו ייצור שהוא בבעלות תאגיד, ומתקיימים בו התנאים הבאים במצטבר:

 • בעל הנהלת חשבונות עצמאית.
 • פעילותו הייצורית מרוכזת באתר מסוים.
 • עיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית באחד מענפי התעשייה סדר C על פי הלמ"ס.
 • הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל כולל הכנסות הקבוצה בישראל, בהתאם לדוחות הכספיים, בשלוש השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה, לא עלו על 200 מיליון ש"ח.
 • הפעילות הייצורית המזכה במענק

מסלול 1 – בקשת סיוע למפעל בתאגיד מבקש הסיוע, אך לא ליותר משני מפעלים בתאגיד. בקשה לקו ייצור במפעל, אך לא ליותר משני קווי יצור במפעל אחד או שני קווי ייצור בשני מפעלים שונים במצטבר.

מסלול 2 – ניתן להגיש בקשת סיוע על כל אחד מאלה, ובלבד שלכל מפעל/קו/וי ייצור נשוא הבקשה תנוהל הנהלת חשבונות עצמאית נפרדת:

 • בקשת סיוע למפעל אחד בתאגיד.
 • בקשה לקו ייצור אחד במפעל אחד בתאגיד.
 • בקשה לשני קווי ייצור במפעל אחד בתאגיד.
 • מחזור המכירות של הפעילות הייצורית נשואת הבקשה ותקציב ההשקעה

פעילות זעירה – סך ההכנסות בישראל של הפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה, פחות מ-10 מיליון ש"ח. עבור פעילות זעירה – תקרת ההשקעה המזכה במענקים למסלול 1 – היא עד 2 מיליון ש"ח. תקרת ההשקעה המזכה במענקים עבור במסלול 2 היא עד 2.5 מיליון ש"ח.

פעילות קטנה – סך ההכנסות בישראל של הפעילות הייצורית, בשנה הקלנדרית, שקדמה להגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה, לא פחתו מ-10 מיליון ש"ח ולא עלו על 75 מיליון ש"ח. עבור פעילות קטנה – תקרת ההשקעה המזכה במענקים למסלול 1 היא עד 7 מיליון ש"ח. תקרת ההשקעה המזכה במענקים עבור מסלול 2 היא עד 6 מיליון ש"ח.

פעילות בינונית – סך הכנסות בישראל של הפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה לא פחתו מ-75 מיליון ש"ח ולא עלו על 200 מיליון ש"ח. עבור פעילות בינונית – תקרת ההשקעה המזכה  במענקים למסלול 1 ומסלול 2 – היא עד 10 מיליון ש"ח.

 • מספר העובדים במפעל התעשייתי או בקו הייצור

מסלול ראשי בלבד – 5 עד 250 עובדים בתחום הפעילות נשואת הבקשה.

 • תקופת הסיוע והמסלול

הסיוע יינתן במהלך תקופת ביצוע ההשקעות של 36 חודשים ממועד כתב האישור.

תקופת המסלול – תקופת הסיוע כולל תקופת דיווח לא תעלה על 44 חודשים ממועד כתב האישור. במסלול 1 (בלבד) – תינתן לחברה אפשרות לאורכה של שנה קלנדרית נוספת לעמידה בייעדי התכנית.

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי 050-8943334 galina@mbtcpa.co.il

[1] ייצור מתקדם לעידוד הפריון הוראת מנכ"ל מס' 4.68, מיום 23 ביוני 2022.

דילוג לתוכן