PDF להורדה

מענקים להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה, התייעלות באנרגיה וצמצום תופעת אי החום העירוני

שנה: 2022

מספר החוזר: 81.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי משרד הכלכלה והתעשייה פרסם הוראת מנכ"ל להקצאת מענקים להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה, התייעלות באנרגיה וצמצום תופעת אי החום העירוני.

התאריך האחרון להגשת בקשות – 8 בנובמבר 2022.

להלן תמצית הוראת המנכ"ל:

התכנית מורכבת משני מסלולים:

מסלול א' – ביצוע פרויקטים בתחום הפחתת פליטות והתייעלות אנרגטית.

מסלול ב' – ביצוע פרויקטים בתחום צמצום תופעת אי החום העירוני וייצור אנרגיה מתחדשת.

הסיוע

 • שיעור הסיוע בבקשות, בהיקף השקעה של עד 00,2000,1ש"ח – %25 מסך ההשקעות המזכות.
 • שיעור הסיוע בגין כל תוספת השקעה, של שקל נוסף מעל 00,2000,1ש"ח – %20 מסך ההשקעות המזכות ולא יותר מתקרת הסיוע.

מינימום השקעה מזכה – 100,000 ש"ח.

מבקש הסיוע יכול להגיש בקשה אחת לעד שלושה אתרים או לחילופין עד 3 בקשות במצטבר במסלולים השונים. סך האתרים בכלל הבקשות לא יעלה על 3 אתרים.

תקרת הסיוע – במסגרת המקצה יינתן סיוע מצטבר בכל הבקשות בשני המסלולים עד לסכום של  000,500,3 ש"ח.

יודגש, כי יוכרו רק בהשקעות מזכות, שהתבצעו לאחר מועד פרסום ההוראה.

מסלול א' – ביצוע פרויקטים בתחום הפחתת פליטות והתייעלות אנרגטית

המסלול מיועד למבקש סיוע, המעוניין לבצע פרויקט להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית באופן ישיר או עקיף, הניתנות לחישוב וניטור, העונה על כל התנאים הבאים:

 • יזם או יזם אסקו[1] המבצע פרויקט עבור יזם, אשר עיקר עיסוקם הוא באחד מענפי הכלכלה המוכרים.
 • הוא אינו אחד מאלה: תאגיד סטטוטורי, גוף מתוקצב בהתאם לחוק יסודות התקציב, רשות מקומית או חברה ממשלתית.
 • היקף מחזור המכירות שלו בשנה שקדמה לשנת הגשת הבקשה לסיוע, לא עלה בשנה הקלנדרית על 800 מיליון ש"ח.
 • התחייבות לביצוע פרויקט של השקעה מזכה, המביא להפחתת צריכת החשמל, אנרגיה או פליטות גזי חממה, באמצעות אחד מהנ"ל:
  • התייעלות אנרגטית באמצעות הפחתה ישירה או עקיפה על ידי חסכון בדלק או בחשמל, לרבות מעבר מצריכת דלקים פוסילים לחשמל ולרבות אגירת אנרגיה.
  • הפחתה ישירה של פליטות גזי חממה.
  • הפחתה עקיפה של פליטות גזי חממה באמצעות חיסכון בחומרי גלם או במשאבים כאשר הפחתה זו ניתנת למדידה.

ההשקעות המזכות כוללות:

 • עלויות סקר אנרגיה, ייעוץ ותכנון מקדים לפרויקט, הוצאות לרכישת ציוד ומכונות, הוצאות טיפול בציוד ישן, לרבות גריטה, הוצאות התקנה של ציוד ומכונות, הוצאות בגין החלפת או שדרוג ציוד ומכונות, הוצאות הובלה ושינוע לרבות מנופים והוצאות מדידה וניטור.
 • טכנולוגיות הנדרשות לצורך ביצוע הפרויקט, לרבות טכנולוגיות הנדרשות לצורך החלפה או שדרוג טכנולוגיות קיימות.
 • עלויות ייעוץ ותכנון, יוכרו בשיעור של עד %10 מסך ההשקעות המזכות.
 • רכישת ציוד, המכיל גזי קירור בעלי פוטנציאל התחממות גלובלית GWP גבוה, באם הציוד מכיל גזי קירור בעלי GWP עד 700.

יצוין, כי במקרה של ביצוע פרויקט בתשלומים, תוכר כלל ההשקעה המזכה בהתאם להתחייבות מקבל הסיוע.

לא תוכרנה ההשקעות הבאות:

 • השקעות במתקנים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת.
 • השקעות המבוצעות במסגרת פרויקטים חדשים, אשר אין להן את "קו הבסיס" (כהגדרתו בהוראה).
 • השקעות שמטרתן הינה מעבר משימוש במזוט, סולר או גפ"מ לשימוש בגז טבעי.

ניטור הפרויקט והגשת דיווח ניטור – פרויקטים שאינם עוסקים בהחלפה או שדרוג של ציוד תאורה והיקף הסיוע שאושר בהם הוא מעל 800,000 ש"ח חייבים בניטור והגשת דיווח ניטור.

מסלול ב' – ביצוע פרויקטים בתחום צמצום תופעת אי החום העירוני וייצור אנרגיה מתחדשת

המסלול מיועד למבקש סיוע המעוניין לבצע פרויקט קירוי סולרי, העונה על התנאים הבאים – יזם או קבלן משנה, המבצע את הפרויקט עבור יזם, אשר עיקר עיסוקם הוא באחד מענפי הכלכלה המוכרים.

יובהר, כי חברות עירוניות ורשויות מקומיות זכאיות להגיש בקשה במסגרת מסלול זה.

מבקש הסיוע מתחייב לבצע פרויקט העומד בתנאים הבאים:

 • הפרויקט ממוקם במקום בו הסבירות לחיבור מתקני ייצור חדשים לרשת החשמל הינה בינונית גבוהה או גבוהה מאוד בהתאםלמפה העדכנית באתר חברת החשמל, נכון למועד הדיון בבקשות או שמדובר בפרויקט שהיקפו אינו עולה על 10 קילו וואט.
 • מהות הפרויקט הינה השקעה מזכה אשר מביאה להפחתת פליטות גזי חממה וליצירת הצללה בשטחים ציבוריים במרחב העירוני באמצעות אחד מהנ"ל:
  • הקמת מתקן קירוי סולרי בשטח ציבורי הנמצא במרחב עירוני מבונה לרבות שבילי אופניים, מתחמי פנאי, מגרשי ספורט.
  • הקמת מתקן קירוי סולארי בשטח הנגיש לציבור הרחב, אשר אינו ציבורי ונמצא במרחב עירוני מבונה לרבות חניון רכב, מתחם מסחרי או בית עלמין.
  • הרחבת מתקן הצללה קיים בשטחים תוך שילוב פאנלים פוטו-וולטאים.
  • שילוב מתקן אגירת אנרגיה במתקן קירוי סולרי באופן שיאפשר ניצול של האנרגיה המיוצרת מחוץ לשעות הייצור הסולרי.

ההשקעות המזכות כוללות:

 • ייעוץ ותכנון מקדים לפרויקט, הוצאות לרכישת ציוד, הוצאות התקנה של ציוד, הוצאות הובלה ושינוע לרבות מנופים והוצאות יצירה או שדרוג חיבור לרשת החשמל הארצית.
 • טכנולוגיות הנדרשות לצורך ביצוע הפרויקט, לרבות מערכות ניהול ייצור ואגירת חשמל.
 • עלויות ייעוץ ותכנון, יוכרו בשיעור של עד %10 מסך ההשקעות המזכות.

יצוין, כי במקרה של ביצוע פרויקט בתשלומים, תוכר כלל ההשקעה המזכה בהתאם להתחייבות מקבל הסיוע.

לא תוכרנה ההשקעות הבאות:

 • השקעות במתקנים לייצור חשמל מדלקי מאובנים לרבות גז מחצבים.
 • השקעות בהצללה בשטחים אשר אינם נגישים לציבור.
 • עלויות תחזוקה לאחר הקמה והפעלה.

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

כלכלן איתי יחזקאלי: 050-6253981,  itay.y@mbtcpa.co.il

  

[1] תאגיד המספק שירותי אנרגיה לתאגיד אחר ורשום במאגר המידע: "מאגר חברות התייעלות באנרגיה ואסקו" באתר משרד האנרגיה.

דילוג לתוכן