PDF להורדה

מענקים להקמת והעתקת מפעלים תעשייתיים ליישובי עוטף עזה

שנה: 2022

מספר החוזר: 42.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי הרשות להשקעות במשרד הכלכלה מעניקה סיוע לתאגידים, המעוניינים להקים או להעתיק מפעלים תעשייתיים לשטח המוניציפלי של יישובי עוטף עזה[1].

תאריך אחרון להגשת בקשות – 13 ביולי 2022.

להלן עיקרי מסלול הסיוע:

  • המסלול מיועד לתאגיד המבקש להקים או להעתיק מפעל תעשייתי, ליישובי עוטף עזה.
  • עלות השכר הממוצע לעובד לא תפחת מ-13,473 ש"ח.

יצוין, כי בחישוב זה, לא ייכלל שכר העולה על 6 פעמים השכר הממוצע במשק, במועד קבלת כתב האישור, וכן לא ייכלל שכר חברי ההנהלה.

  • מספר העובדים במבקש הסיוע לא יפחת מ-10 עובדים.
  • פריון העבודה – במקרה של הקמת מפעל, הפריון לעובד לא יפחת מ-300 אלפי ש"ח למשרה לשנה בסוף תקופת המסלול.

במקרה של העתקת מפעל, שיפור של לפחות 15%במדד פריון העבודה.

יישובי עוטף עזה  –  אזור שדרות רבתי והאזורים והיישובים במועצות אזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער הנגב, הנמצאים בטווח של עד 7 ק"מ מגדר המערכת סביב רצועת עזה ואזורים בתחומי המועצות האזוריות המנויות לעיל המצויים בטווח של עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה.

מחזור המכירות של המפעל התעשייתי העומד בבסיס הבקשה

בהעתקת מפעל, מבקש הסיוע יגיש את בקשתו, בהתאם לגודל מחזור המכירות של המפעל התעשייתי העומד בבסיס הבקשה. בהקמת מפעל הבחינה תיעשה לפי תחזית ההכנסות הכלולה בתכנית העסקית שתוגש על ידי התאגיד.

מפעל זעיר – מפעל תעשייתי, אשר הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלושת השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה, פחתו מ-10 מיליון ש"ח.

מפעל קטן – מפעל תעשייתי אשר הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית, שקדמה להגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה, לא פחתו מ-10 מיליון ש"ח ולא עלו על 75 מיליון ש"ח.

מפעל בינוני – מפעל תעשייתי אשר הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה לא פחתו מ-75 מיליון ש"ח ולא עלו על 200 מיליון ש"ח.

מפעל גדול – מפעל תעשייתי, אשר הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה, לא פחתו מ-200 מיליון ש"ח ולא עלו על 400 מיליון ש"ח.

שיעור הסיוע וגובה ההשקעה המזכה במענקים

שיעור הסיוע יהיה 20% מתכנית ההשקעות המאושרת, בהתאם לתקרת שיעור המענק, כמפורט להלן:

מפעל זעיר – השקעה מרבית של עד 5 מיליון ש"ח ומענק עד 1 מיליון ש"ח.

מפעל קטן – השקעה מרבית של עד 10 מיליון ש"ח ומענק עד 2 מיליון ש"ח.

מפעל בינוני – השקעה מרבית של עד 20 מיליון ש"ח ומענק עד 4 מיליון ש"ח.

מפעל גדול – השקעה מרבית של עד 25 מיליון ש"ח ומענק עד 5 מיליון ש"ח.

השקעה מזכה במענקים – השקעות במכונות וציוד חדש, לרבות התקנת ציוד זה, וכן השקעות בהקמת מבנה או בהתאמת מבנה, שהינו רכוש קבוע בבעלות מבקש הסיוע, וישמשו לביצוע התכנית המאושרת. עבור מבנה שכור ניתן יהיה להכיר בהשקעות במבנה עבור התאמות ייעודיות ייחודיות לפעילות המפעל התעשייתי.

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור: 052-3287049,  avim@mbtcpa.co.il

[1] הוראת מנכ"ל 4.67.

דילוג לתוכן