PDF להורדה

מענקים להכשרת עובדים On the Job Training (OJT)

שנה: 2021

מספר החוזר: 121.2021


ברצוננו לעדכנכם בפרסומו של מסלול הכשרה ייחודי לצורך הכשרת עובדים ישראלים בעבודה למקצועות הדורשים הכשרה וחניכה, אך אינם דורשים הסמכה בחקיקה או רישוי. המענקים יינתנו בגין הכשרת העובד ובגין העמדת חונך האחראי להכשרת העובדים.

יודגש, כי המועד האחרון המאושר לצורך תחילת ההכשרה יהיה תוך 60 יום קלנדריים מיום אישור הבקשה, לאחר מועד זה יפוג תוקף האישור.

יובהר, כי מעסיק לא יהיה זכאי למענק מכוח נוהל זה באם קיבל תמיכה או מענק ממשלתי בגין הכשרת או קליטת עובדים אלו.

להלן עקרונות המסלול

  • עובדים חדשים שלגביהם מתקיימים התנאים הבאים במצטבר:
  • עובד הנדרש להכשרה מקצועית על ידי המעסיק.
  • השכר החודשי שישולם לעובדים עולה ב-10% לפחות על שכר מינימום (סעיף זה לא יחול על עובדים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת הזכאים לשכר מינימום).
  • על המעסיק להתחייב להעסיק את העובדים, כעובדים מן המניין, למשך תקופה רציפה של 6 חודשים לפחות. במקרה בו הופסקה ההעסקה בפועל עקב מגבלות בשל נגיף הקורונה, על המעסיק להשלים את ההכשרה וההעסקה ל-6 חודשים (לא כולל ההפסקה המאולצת).
  • יאושרו בקשות להכשרת עובדים במסלול זה עד למכסה של 20% ממצבת כוח האדם המועסק אצל המעסיק או 5 עובדים, הגבוה מבניהם.
  • גובה המענק לעובד – יכול להגיע עד לתקרה של 17,000 ש"ח.
  • עבור הכשרה וחניכה של עובד חדש – ישולם למעסיק מענק בסך של 10,000 ש"ח.
  • מענק נוסף בגין הכשרת אוכלוסייה מעודפת – ישולם למעסיק מענק נוסף בסך של 2,000 ש"ח.
  • עבור הכשרה וחניכה של עובד חדש המועסק במשרה, אשר מזכה במענק בשכר העומד על ממוצע של 8,500 ש"ח לחודש, במהלך ששת חודשי ההכשרה וההעסקה – ישולם למעסיק מענק השמה בשכר גבוה העומד על סך 5,000 ש"ח, בנוסף למענקים לעיל.

על כל אחד מהחונכים לעמוד בתנאים הבאים: ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה במקצוע לגביו נדרשת ההכשרה, בהם לפחות חצי שנה במקום העבודה הנוכחי. על החונך להיות בעל הכשרה וניסיון מתאימים ולעבוד על פי כללי המקצוע המקובלים.

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח קרן הררי  בטלפון 03-6382898   keren.h@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן