PDF להורדה

מענקים להגדלת הפריון בתעשייה – מקצה 2 יוצא לדרך

שנה: 2019

מספר החוזר: 31.2019


ברצוננו לעדכנכם אודות תכנית להעלאת הפריון בתעשייה של משרד הכלכלה, המציעה דרכי פעולה שונות, אשר יש בהן בכדי לשפר את מדדי הפריון (הערך המוסף למשרה והערך המוסף לשעה), בלפחות 30% ובכך להעלות את רמת פריון העבודה במפעל.

הסיוע יינתן על בסיס הקצאה תחרותית.

תאריך אחרון להגשה: 23 במאי 2019, בשעה 15.00.

להלן עיקרי התוכנית:

זכאים לגשתמפעלים תעשייתיים – מפעל בישראל בבעלות תאגיד, שמתקיימים בו התנאים הבאים במצטבר:

  1. בעל הנהלת חשבונות עצמאית.
  2. פעילותו הייצורית מרוכזת באתר מסוים.
  3. עיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית באחד מענפי התעשייה.
  4. הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה – לא עלו על 200 מיליון ש"ח.

הפעילות הייצורית בגינה ניתן להגיש בקשת סיוע ניתן להגיש בקשת סיוע על אחד מאלה:

  • מפעל תעשייתי בתאגיד מבקש הסיוע, אך על לא יותר משני מפעלים תעשייתיים בתאגיד המצויים כל אחד באתר שונה.
  • על קו ייצור במפעל התעשייתי, אך לא על יותר משני קווי יצור במפעל אחד או שני קווי ייצור בשני מפעלים שונים במצטבר.

היקף מחזור המכירות של הפעילות הייצורית נשואת הבקשה (המפעל התעשייתי או קו הייצור)

  • פעילות זעירה – סך ההכנסות בישראל מהפעילות הייצורית, העומדת בבסיס הבקשה, בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיה בישראל ב-3 השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה פחתו מ-10 מיליון ש"ח.
  • פעילות קטנה – סך ההכנסות בישראל מהפעילות הייצורית, העומדת בבסיס הבקשה, בשנה הקלנדרית, שקדמה להגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיה בישראל ב-3 השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה, לא פחתו מ-10 מיליון ש"ח ולא עלו על 75 מיליון ש"ח.
  • פעילות בינונית – סך ההכנסות בישראל מהפעילות הייצורית, העומדת בבסיס הבקשה, בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיה בישראל ב-3 השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה, לא פחתו מ-75 מיליון ש"ח ולא עלו על 200 מיליון ש"ח.

מספר העובדים במפעל התעשייתי או בקו הייצורבין 5 ל-250 עובדים בתחום הפעילות נשואת הבקשה.

מיקום גיאוגרפי של המפעל התעשייתי או קו הייצוראזורי עדיפות לאומית או ירושלים.

שיעור הסיוע וגובה הסיוע המקסימלי בהתאם לפעילות הייצורית

פעילות זעירה – 30% מסך ההשקעות המזכות ולא יותר מ-300 אלף ש"ח.

פעילות קטנה – 30% מסך ההשקעות המזכות ולא יותר מ-1.5 מיליון ש"ח.

פעילות בינונית – 30% מסך ההשקעות המזכות ולא יותר מ-3 מיליון ש"ח.

החלוקה בין ההשקעות ההוניות להשקעות הרכות

פעילות זעירה פעילות קטנה פעילות בינונית
תקרת סך ההשקעה המזכה 1 מיליון ש"ח 5 מיליון ש"ח 10 מיליון ש"ח
תקרת ההשקעה המקסימלית להשקעות 800,000 ש"ח עד 4 מיליון ש"ח עד 8 מיליון ש"ח
מינימום השקעה נדרשת להשקעות רכות 50 אלף ש"ח 250 אלף ש"ח 500 אלף ש"ח
מקסימום השקעה נדרשת להשקעות רכות 200 אלף ש"ח 1 מיליון ש"ח 2 מיליון ש"ח

 

ההשקעות המזכות

השקעות הוניות – ציוד ומכונות חדשים, ציוד תעבורה לשימוש בתוך המפעל (למעט רכב פרטי), התקנת ציוד, מחשבים לרצפת הייצור, ציוד ומכונות לצורך התייעלות במשאבים וחומרי גלם.

השקעות רכות – שיפור המצוינות התפעולית (OPEX), תהליכי ניהול תכנון מדידה ובקרה, שדרוג השבחה והעצמת ההון האנושי, ייעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים, יעוץ לחדשנות תהליכית, חדשנות במוצרים, חדשנות במודלים עסקיים, חדשנות בחוויית הלקוח, ייעוץ לחדשנות בעיצוב.

תקופת הסיועהסיוע יינתן במהלך תקופת ביצוע ההשקעות של 36 חודשים ממועד כתב האישור.

תקופת התכנית – תקופת הסיוע כולל תקופת הדיווח לא ותעלה על 44 חודשים.

השיפור הנדרש במדדי הפריון – שיפור של לפחות 30% במדדי פריון העבודה (ערך מוסף למשרה וערך מוסף לשעה).

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל-:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,  avim@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן