PDF להורדה

מענקים במסלול "מעבר מפיתוח לייצור"

שנה: 2023

מספר החוזר: 87.2023


 

ברצוננו לעדכנכם, על קול קורא למפעלים, הנמצאים בשלבי המעבר מפיתוח לייצור, להגשת בקשות לתמיכה בפיתוח תהליכי ייצור למוצרים חדשניים, כאשר במסגרתו יתקבלו בקשות שלפחות שני שליש מתקציבן יעסוק בתהליכי ייצור אלו.

תאריך אחרון להגשת הבקשה – 12 בספטמבר 2023.

להלן עיקרי הקול הקורא:

קהלי יעד

 • תאגיד ישראלי, המייצר מוצרים מוחשיים חדשניים, גם אם באמצעות קבלן משנה, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית, בעל הכנסות נמוכות מ-70 מיליון דולר בשנה.
 • תאגיד ישראלי, הנמצא בהיערכות לייצור מוצרים מוחשיים בישראל, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית, אשר סיים לפתח אב-טיפוס למוצר וביצע לפחות שתיים מפעילויות אלה:
 • חתימה על הסכם רכישה, חכירה, שכירות או שכירות משנה לצורך קיומו של מבנה זמין ומתאים לביצוע פעילות ייצור.
 • רכישת מכונות לטובת תהליך ייצור.
 • העסקת כוח אדם ייעודי לייצור.
 • אישור מענקי תמיכה ממשלתיים להקמת מפעל או תהליך ייצור.
 • הכנת תכנית עסקית מפורטת להקמת מפעל ייצור או תהליך ייצור, הכוללת הצגת מקורות מימון העומדים לרשות התאגיד לצורך השלמת ההיערכות לייצור.

גובה המענק

 • פרויקט מו"פ שיאושר יהיה זכאי למענק ששיעורו 50%-30% מהוצאות הפיתוח המאושרות. כמו כן, תינתן תוספת בשיעור 10% מענק לאזור פיתוח א'.
 • בנוסף תינתן הכרה בסעיפי תקצוב ייחודיים:
 • הוצאה לפיתוח תבניות, שישולבו בהמשך בקו הייצור של התאגיד, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ש"ח.
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ש"ח.
 • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגרלי של תכנית המו״פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 ש"ח.
 • הוצאות ישירות לפיתוח אב-טיפוס או מתקני הרצה והוצאות גימלון בהיקף שאינו עולה על מיליון ש"ח.
 • הוצאות בגין קורסים והשתלמויות מקצועיות לעובדים מקצועיים, בתחומי התוכן של התכנית שאושרה, בסך של עד 25,000 ש"ח.
 • הוצאות עבור פעילויות לתיקוף שוק תוצרי התכנית בארץ ובחו״ל, בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התכנית.

תחומים מועדפים

המסלול מעניק תמיכה לתאגידי טכנולוגיה מעורבת עילית או טכנולוגיה עילית, לדוגמה: פודטק, מכשור רפואי, ייצור כימיקלים ותרופות, אנרגיה, מערכות חלל ותעופה, מערכות אלקטרוניקה, אופטיקה ותקשורת.

להלן מספר דוגמאות לפיתוח תהליכי ייצור עבורם תינתן תמיכה באחד מהם או יותר:

 • פיתוח מכונות, מתקני ייצור, מתקני פיילוט, מתקני בדיקה ומתקני כיול, במעבר מפיתוח לייצור. לדוגמה: פיתוח מכונה ייעודית לתמיכה במוצר חדש במעבר ממוצר מעבדתי למוצר סדרתי.
 • פיתוח מכונות, מתקני ייצור, מתקני פיילוט, מתקני בדיקה ומתקני כיול, המאפשרים ייצור בטכנולוגיה מתקדמת. לדוגמה: מעבר מתהליך ייצור מנתי לתהליך ייצור רציף המשלב בקרה מתקדמת בתחנות הייצור.
 • ביצוע אנליזות/ניסויים וחישובים, שמטרתם לקבוע ולאמת את הפרמטרים של הייצור. לדוגמה: ביצוע ניסוי על בסיס הפרמטרים החדשים שנקבעו לטובת הפעלת מתקן חצי-חרושתי.
 • פיתוח תהליך ייצור המקנה תכונות משופרות למוצר. לדוגמה: פיתוח תהליכים תרמיים או אנרגטיים המשפרים מהותית את התכונות המכניות או החשמליות של המוצר.

תנאי סף

על מגיש הבקשה להיות תאגיד רשום בישראל.

המגיש הוא מתעשיית ייצור בישראל ובבעלותו לפחות קו ייצור אחד או נמצא בהיערכות לייצור.

הכנסות התאגיד אינן עולות על 70 מיליון דולר בשנה (לתאגידים מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית).

נדרש לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני, כפי שמפורט בחוק החדשנות.

קריטריונים להערכת בקשה

מידת החדשנות המאפיינת את תהליכי הייצור שיפותחו בפרויקט המו"פ.

מידת החדשנות המאפיינת את המוצרים אשר ייוצרו בתהליכי הייצור שיפותחו בפרויקט המו"פ.

התשואה העודפת הצפויה למשק מביצוע פרויקט המו"פ, ובכלל זה היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל.

הפוטנציאל העסקי הטמון במידת התחרותיות והייחודיות של המוצרים, אשר ייוצרו באמצעות תהליכי הייצור שיפותחו בפרויקט המו"פ.

רמת סיכון ומורכבות טכנולוגית/הנדסית הטמונים בפיתוח תהליכי הייצור.

יכולות התאגיד המבקש, ובכלל זה יכולות הנדסיות ותפעוליות, הנדרשות להביא להשלמת פרויקט מו"פ ומימושו העסקי.

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי: 050-8943334, galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן