PDF להורדה

מעמד חבר קיבוץ עובד פנים

שנה: 2019

מספר החוזר: 71.2019


לאחרונה נשמעות הצעות, כי יש יתרונות המצדיקים את הפיכת החברים עובדי הפנים לשכירים של הקיבוץ. טרם קבלת ההחלטה בעניין מומלץ לבחון את השלכות המהלך. נדגיש, כי מבדיקות שערכנו במספר קיבוצים עולה, שהפיכת חברים לשכירים עלולה לגרום לעלויות גבוהות לקיבוץ במספר מישורים שלא לצורך ומעבר לנאמר בחוק.

נזכיר, שחוק המיסוי החדש, אשר נכנס לתוקפו בינואר 2017, מאפשר לקיבוץ לבחור בין שני מסלולים 60א או 60ב[1], כאשר במסלול של 60א עבודתם של חברים בקיבוץ אינה מהווה הכנסה.

להלן ההשלכות בביטוח לאומי ובמס הכנסה בעת מעבר ממעמד של עובדי פנים לשכירים של הקיבוץ (רשימה חלקית):

ביטוח לאומי

דמי ביטוח – בסיס התשלום לביטוח לאומי לעובד חוץ הינו הברוטו בתלוש השכר, לעומת עובד הפנים, אשר הבסיס לתשלום אצלו הינו תקציבו המגולם.

המשמעות – בסיס החיוב יגדל.

בנוסף, יש לקחת בחשבון, כי המהלך עלול לגרום, שלא לצורך, לחיוב הקיבוץ בתשלום דמי ביטוח לאומי בגין ההכנסה ה"מיוחסת" בקיבוץ.

קצבאות – יש משמעות לבסיס מבחן ההכנסה לקצבאות, כגון: זקנה, שארים ונכות.

אבטלה – הפיכת עובדי הפנים לשכירים אינה מקנה בהכרח דמי אבטלה כיוון שנקבע בפסיקה, כי אין יחסי עובד-מעביד בין החבר לקיבוץ (פסק דין תל יוסף[2]).

מס הכנסה

הפיכת חברים לשכירים תגרום בהכרח לחיוב הקיבוץ במס נוסף, שאינו נדרש על פי החוק הקיים ואינו קיים בסקטורים אחרים. זאת, בגין גורמים כגון: שכרו, גילו, מקום עבודתו וסוג עבודתו של החבר, אשר משפיעים באופן מהותי על תוספת מס. גם לגורמים נוספים הקשורים בקיבוץ, כגון מיקומו ונתוני פעילותו העסקית, השפעה על השלכות המהלך.

בנוסף לאמור לעיל, למהלך זה קיימים היבטים חשובים נוספים, העלולים לגרום לתוספת עלויות ניכרת לקיבוץ – על כן, אנו ממליצים בטרם קבלת החלטה בנושא – להתייעץ עם משרדנו או עם רואה החשבון המטפל בתיק.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

דב קלט, בטלפון: 03-6382839  dov@mbtcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818  avi_s@britcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 4/17.

[2] ראו חוזרנו 62/16.

דילוג לתוכן