PDF להורדה

מס יסף בהתייחס לחברי קיבוץ

שנה: 2019

מספר החוזר: 69.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי המס הנוסף על הכנסות גבוהות – מס יסף – בשנת 2019, ליחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס 2019, עולה על 649,560 ש"ח לשנה (54,130 ש"ח לחודש) הינו 3% על חלק הכנסתו החייבת העולה על סף זה[1]. "הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה.

נזכיר, כי באוגוסט 2012, פורסם החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס[2] אשר במסגרתו תוקנה, בין היתר, פקודת מס הכנסה (תיקון מספר 195 לפקודה) והוסף סעיף 121ב לפקודה שעניינו "מס על הכנסות גבוהות" (מס יסף).

מס יסף בהתייחס לחברי קיבוץ

  • כמו כל תושב מדינת ישראל, חבר קיבוץ הנדרש על ידי רשות המסים להגיש דוח שנתי, חייב בהגשת הדוח.
  • הדיווח על ההכנסה המחויבת במס יסף, נעשה בדוח המוגש לרשות המסים. את מס היסף יש לשלם למס הכנסה (ולהעביר לקיבוץ את אישור התשלום).
  • כאשר הדיווח על ההכנסה המחויבת במס יסף נעשה דרך הקיבוץ (במקרים בהם לרשות המסים מוגש דוח אפס) – יש לשלם את סכום מס היסף לקיבוץ.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

דב קלט, בטלפון: 03-6382839  dov@mbtcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818  avi_s@britcpa.co.il

[1] 641,880 ש"ח לשנה בשנת 2018.

[2] חוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), תשע"ב- 2012.

דילוג לתוכן