PDF להורדה

מסלול תמיכה בתכניות הרצה בתחום החקלאות (אגריטק)

שנה: 2020

מספר החוזר: 148.2020


ברצוננו לעדכנכם בפרסומו של קול קורא למסלול תמיכה בתכניות הרצה בתחום החקלאות (אגריטק). המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ולמשרד החקלאות, ותומך בתכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי טכנולוגיית החקלאות.

על מוצרים המוגשים במסגרת התכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

המסלול מאפשר עיסוק במו"פ בעל סיכוני פיתוח, המיועד לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי משמעותי ומאפשרים חדירה לשווקים חדשים, והמביא לצמיחה כלכלית במשק הישראלי.

לתאגידים עם טכנולוגיות בשלבי הרצה, המסלול מאפשר להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולסייע בקידום חדירתו לשוק באמצעות היישום באתר הניסוי. כמו כן, המסלול יסייע לקרב את המוצר לשווקי היעד בחו"ל.

תאגידים הנדרשים לתשתיות עבור ביצוע מחקר, פיתוח, ניסויי שטח והרצה עבור התכניות המוגשות, יוכלו לפעול גם מול מרכזי המו"פ האזוריים של משרד החקלאות ושל משרד המדע (כאתרי הרצה וקבלני משנה בתכנית המוגשת).

תאריך אחרון להגשת בקשת סיוע – 20 בינואר 2021.

להלן עיקרי המסלול:

מטרת המסלול 

 • תמיכה בתכניות למתקני הרצה של טכנולוגיות חדשניות אצל חקלאי ישראל.
 • בחינת היתכנותן ויישומן של טכנולוגיות חדשניות בקרב לקוחות רלוונטיים לקידום מסחורן בארץ ובחו"ל.
 • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי טכנולוגיות החקלאות בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

למי מיועד המסלול 

חברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי טכנולוגיית החקלאות:

 • טכנולוגיות לפיתוח מוצרים מבוססי צמחים ובעלי חיים, המשמשים למזון או לחומרי גלם תעשייתיים.
 • מוצרים לשיפור ולייעול תהליך הגידול של צמחים ובעלי חיים, לרבות שיטות ותשומות.

 

 

מה מקבלים

תמיכה כספית בשיעור של עד 60% מהוצאות המו"פ המאושרות. חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.

תנאי המסלול 

קריטריונים להערכת בקשה 

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי – כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • בתכניות הרצה: איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי: 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור: 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

 

 

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן