PDF להורדה

מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום תקשורת G5

שנה: 2023

מספר החוזר: 36.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות החדשנות בשיתוף משרד התקשורת, השיקו מסלול המקדם כניסה והטמעה של טכנולוגיות ויישומים מתקדמים על בסיס תשתיות דור 5G.

תאריך אחרון להגשה – 9 במאי 2023.

להלן עיקרי המסלול

מטרות המסלול

 • הגדלת הפריסה ביכולות תקשורת מתקדמות בישראל ובכך לשפר את תשתית התקשורת הישראלית.
 • פיתוח יישומים לשימושים שונים על בסיסי תשתיות תקשורת מתקדמות.
 • הגברת הפריון בענפי הכלכלה השונים במשק באמצעות סיוע לחברות צומחות להגיע לאבן דרך משמעותית בפיתוח שלהן.

למי מיועד המסלול

המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחום התקשורת, אשר יבצעו פיילוט שיתבסס על תשתיות דור 5.

אתרי הרצה או ספקי תשתית דור 5 מוזמנים להציע לחברות טכנולוגיה לקיים את הפיילוט שלהם באתר ההרצה שלכם או להציע להן תשתיות דור 5 עבור הפיילוט.

הטבות המסלול

יצוין, כי אין הגבלה על סכום הבקשה לפיילוט וכן, כי חברה יכולה להגיש מספר אתרי פיילוטים.

 • בגין פרויקטים שיאושרו תתקבל תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.
 • תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על הגברת הפרישה והשימוש בתשתיות וביכולות תקשורת מתקדמות בישראל.
 • תוספת של 10% מענק, במידה שפעילות המו"פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית וגם אתר ההרצה שאושר ממוקם באזור עדיפות לאומית.
 • קבלת רישיונות ניסויי ממשרד התקשורת בתהליך מהיר.

תנאי המסלול

על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.

על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 2,  ונהלי המסלול.

קריטריונים להערכת בקשה

 • ההשפעה הצפויה של התכנית המוגשת על הגברת הפריסה והשימוש בתשתיות תקשורת מתקדמות בישראל.
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • איכות תכנית ההרצה –  איכות אתר ההרצה והתועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי התאמה לשווקי היעד בארץ ובחו"ל וממסחור.

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי 050-8943334 galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן