PDF להורדה

מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום החקלאות (אגריטק)

שנה: 2023

מספר החוזר: 37.2023


ברצוננו לעדכנכם בפרסומו של קול קורא למסלול תמיכה בפיילוטים בתחום החקלאות (אגריטק). המסלול  משותף לרשות החדשנות ולמשרד החקלאות, ותומך בתכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי טכנולוגיות החקלאות. על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מחקר ופיתוח משמעותיות.

תאריך אחרון להגשה – 2 במאי 2023.

להלן עיקרי המסלול

מטרות המסלול

 • תמיכה בתכניות למתקני הרצה של טכנולוגיות חדשניות אצל חקלאי ישראל.
 • בחינת היתכנותן ויישומן של טכנולוגיות חדשניות בקרב לקוחות רלבנטיים לשם קידום מסחורן בארץ ובחו"ל.
 • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי טכנולוגיות החקלאות בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

יצוין, כי :

 • מרכזי המו"פ האיזוריים של משרד החקלאות ושל משרד המדע יכולים לשמש כאתרי הרצה או כקבלני משנה לפיתוח בתכניות המוגשות.
 • ידע חדש שיפותח בתכנית יהיה בבעלות החברה.
 • אין מגבלות על הסכם ידע שפותח טרם הפעלת התכנית.
 • במידה וקיים הסכם מסחרי לגבי זכויות בידע (קודם או חדש) יהיה צריך להשלימו טרם הפעלת תכנית מאושרת.

למי מיועד המסלול

חברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי טכנולוגיות החקלאות: טכנולוגיות לפיתוח מוצרים מבוססי צמחים ובעלי חיים, המשמשים למזון או לחומרי גלם תעשייתיים, וכן מוצרים לשיפור ולייעול תהליך הגידול של צמחים ובעלי חיים, לרבות שיטות ותשומות.

שיעורי התמיכה

תמיכה כספית בשיעור של עד 60% מהוצאות המו"פ המאושרות. חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.

תנאי המסלול

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית להיות בבעלות מלאה של החברה.
 • על התכנית לכלול אתר הרצה בישראל, אצל חקלאי ישראלי, או תתבסס על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותו של החקלאי הישראלי.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 2, ונהלי המסלול.

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • בתכניות הרצה: איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי 050-8943334 galina@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן