PDF להורדה

מסלול סיוע במענקים לייצור תעשייתי הנותן פתרונות לנגיף הקורונה

שנה: 2020

מספר החוזר: 103.2020


ברצוננו לעדכנכם בהודעת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה על הקמת מסלול סיוע במענקים לייצור תעשייתי הנותן פתרונות לנגיף הקורונה (19 – COVID).

המסלול מיועד לתאגידים המעוניינים להקים קו/וי ייצור חדש/ים במפעל (קיים או חדש), לרבות הקמת קווי ייצור אצל קבלן משנה, אשר יתנו פתרונות להתמודדות עם נגיף הקורונה בייצור תעשייתי.

תאריך אחרון להגשה – 1 באוקטובר 2020, בשעה 15:00.

להלן עיקרי המסלול:

 • הבקשה תהיה עבור ייצור מוצרים המיוחסים לתחומים שלהלן:
 • מיגון נשימתי ועורי (לדוגמה: מסכות, חלוקים, כפפות, אלכוג'ל).
 • מכשור רפואי, לרבות מנשמים ומכשירי דימות.
 • אספטיקה.
 • דיאגנוסטיקה ובדיקות, לרבות: מכשירי מדידה ובקרה, ריאגנטים ומטושים.

יצוין, כי בסמכות הוועדה לאשר מוצר הנותן פתרון להתמודדות עם נגיף הקורונה ואשר אינו נמנה ברשימת המוצרים המפורטים, ובלבד שניתנה חוות דעת בודק מקצועי שמדובר במוצר הנותן פתרונות ל- 19 – COVID.

 • הסיוע יינתן בהתאם למחזור המכירות של הפעילות, כדלקמן:

עבור מפעל עם פעילות זעירה

פעילות זעירה – כאשר סך ההכנסות בישראל מהפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע ההכנסות בישראל בשלוש השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה – פחתו מ-10 מיליון ש"ח.

תקרת ההשקעה המזכה לפעילות זעירה – 1 מיליון ש"ח.

תקרת ההשקעה המקסימלית להשקעות בהתאמות במבנה מתוך ההשקעה המזכה – 20% (200,000 ש"ח).

עבור מפעל עם פעילות קטנה

פעילות קטנה – כאשר סך ההכנסות בישראל מהפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית, שקדמה להגשת הבקשה, או ממוצע ההכנסות בישראל בשלוש השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה – לא פחתו מ-10 מיליון ש"ח ולא עלו על 75 מיליון ש"ח.

תקרת ההשקעה המזכה לפעילות קטנה – 5 מיליון ש"ח

תקרת ההשקעה המקסימלית להשקעות בהתאמות במבנה מתוך ההשקעה המזכה – 20% (1 מיליון ש"ח).

עבור מפעל עם פעילות בינונית

פעילות בינונית – כאשר סך ההכנסות בישראל מהפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע ההכנסות בישראל בשלוש השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה – לא פחתו מ-75 מיליון ש"ח ולא עלו על 200 מיליון ש"ח.

תקרת ההשקעה המזכה לפעילות בינונית – 10 מיליון ש"ח.

תקרת ההשקעה המקסימלית להשקעות בהתאמות במבנה מתוך ההשקעה המזכה – 20% (2 מיליון ש"ח).

 • שיעור הסיוע

שיעור הסיוע למפעלים באזור עדיפות לאומית יהיה 30% מההשקעה המזכה, בהתאם לסוג המפעל (פעילות זעירה / קטנה / בינונית).

שיעור הסיוע למפעלים ביתר הארץ יהיה 20% מההשקעה המזכה, בהתאם לסוג המפעל (פעילות זעירה / קטנה / בינונית).

 • השקעה מזכה

השקעות במכונות וציוד חדש, לרבות התקנת ציוד זה, וכן התאמות במבנה שהם רכוש קבוע של התאגיד ובבעלותו וישמשו לביצוע התכנית המאושרת.

יובהר, כי במקרה שאושרה תכנית למבקש סיוע המפעיל אותה אצל קבלן משנה לא תאושר השקעה מזכה בהתאמות במבנה.

 • תקופת המסלול

תקופה המורכבת מתקופת ההקמה, ההפעלה וחובות הדיווח המחויבות על פי ההוראה, שלא תעלה על 26 חודשים, כמפורט להלן:

 • תקופת ההקמה – עד 12 חודשים מכתב האישור.
 • תקופת ההפעלה – 6 חודשים מסיום תקופת ההקמה.
 • תקופת הדיווח – 3 חודשים מסיום תקופת ההפעלה.
 • תקופת אישור ביצוע סופי על ידי הרשות להשקעות – 5 חודשים מסיום תקופות הדיווח.
 • יעד תפוקות

יעד התפוקות יצוין בתכנית העסקית שיגיש מבקש הסיוע. ברכיב זה על מבקש הסיוע לציין את התפוקות ביחידות אשר צפויות לנבוע מקו/וי הייצור החדש/ים נשוא התכנית המבוקשת.

בחינת העמידה ביעד התפוקות תיעשה לאחר הגשת דוח ביצוע סופי.

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן