PDF להורדה

מסלול מענקי השקעות הון לשימור עובדים

שנה: 2020

מספר החוזר: 136.2020


משרד הכלכלה והתעשייה, מבקש לעודד מפעלים תעשייתיים בכל הארץ, אשר המשיכו וימשיכו להעסיק את עובדי המפעל לאורך משבר נגיף הקורונה, על ידי מתן מענקים להשקעות במכונות וציוד (להלן השקעות הוניות) והשתתפות בהוצאות שוטפות מסוימות (להלן השקעות רכות).

יודגש, כי הסיוע במסלול יינתן על בסיס שיטת "כל הקודם זוכה".

המסלול מיועד לסייע למפעלים בכל הארץ, אשר ימשיכו להעסיק  עובדים, בשיעור של 75% לפחות ביחס למספר משרות הבסיס בחודשים מרץ – אפריל 2020 ואשר מעוניינים לבצע השקעות הוניות ורכות.

תאריך אחרון להגשת בקשת סיוע – 30 בנובמבר 2020.

להלן עקרונות המסלול:

 • הגדרות:

השקעות הוניות רכישת מכונות וציוד חדש כולל עלות התקנת הציוד, וכן השקעה במערכות והתאמות במבנה המפעל התעשייתי הרשומים כרכוש קבוע בספרי התאגיד.

השקעות רכותהוצאות אחזקת מבנים, ציוד ומכונות שהוכרו כהשקעות הוניות (למעט עלות שכר עובדים בגין עבודות האחזקה), טיפול שוטף, שמירה על תקינות וכדומה, וכן הוצאות הבאת מומחים והוצאות שיווק.

מפעל מפעל בישראל שהינו בבעלות תאגיד ומתקיימים בו התנאים הבאים במצטבר:

 • בעל הנהלת חשבונות עצמאית.
 • פעילותו הייצורית מרוכזת באתר מסוים.
 • עיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית באחד מענפי התעשייה סדר C – תעשיית הייצור על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ענף משנה 3830 בסדר E – מחזור והשבה של חומרים.
 • חלה ירידה של 25% לפחות במחזור הכנסותיו בחודשים מרץ אפריל 2020 או במחזור הכנסותיו בחודשים מרץ יוני 2020 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019
 • ההוראה חלה לפי מחזור המכירות של הפעילות הייצורית של המפעל העומד בבסיס הבקשה:
 • גודל פעילות 1: סך ההכנסות בישראל של הפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלושת השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה – לא פחתו מ-20 מיליון ש"ח ולא עלו על 100 מיליון ש"ח.
 • גודל פעילות 2: סך ההכנסות בישראל של הפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלושת השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה – לא פחתו מ-100 מיליון ש"ח ולא עלו על 200 מיליון ש"ח.
 • גודל פעילות 3: סך ההכנסות בישראל של הפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלושת השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה – לא פחתו מ-200 מיליון ש"ח ולא עלו על 400 מיליון ש"ח.
 • גודל פעילות 4: סך ההכנסות בישראל של הפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלושת השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה – עלו על 400 מיליון ש"ח.
 • תקרת ההשקעה עבור השקעות הוניות ורכות המזכה בסיוע תחושב לפי הנוסחה הבאה:

מבקש הסיוע יבחר בין חישוב לפי מספר המשרות המינימלי שהיה בחודשים מרץ ואפריל  2020 (להלן "משרות הבסיס"), לחישוב לפי מספר משרות נמוך יותר (שלא יפחת מ-75% ממספר משרות הבסיס) כשהוא מוכפל ב-7,000 ש"ח ועד לתקרת ההשקעה להלן:

 • גודל פעילות 1 – מספר המשרות המינימלי ולא יותר מ-100 משרות.
 • גודל פעילות 2 – מספר המשרות המינימלי ולא יותר מ-200 משרות.
 • גודל פעילות 3 – מספר המשרות המינימלי ולא יותר מ-300 משרות.
 • גודל פעילות 4 – מספר המשרות המינימלי ולא יותר מ-400 משרות.

מבקש הסיוע מחויב להעסיק את מספר המשרות המינימלי לאורך כל תקופת המסלול, ועל סמך זה ישולם לו הסיוע. 

 • שיעור הסיוע, תקופת המסלול, פריסת הסיוע
 • שיעור הסיוע יהא 50% מסך ההשקעה המאושרת (השקעות הוניות והשקעות רכות). ההשקעות הרכות אינן השקעות חובה, ובכל אופן שיעור ההשקעות מסוג זה לא יעלה על 50% מסך ההשקעה המזכה בסיוע.
 • הסיוע ניתן לתקופה של 12 חודשים ממועד כתב האישור.
 • הסיוע יינתן בתום כל רבעון בגין ההשקעות שבוצעו ואשר לא התקבל בגינן סיוע.
 • הסיוע בכל רבעון מותנה בעמידת החברה ביעד שימור עובדים בגין אותו רבעון.
 • מקבל הסיוע מחויב להעסיק לפחות את מספר המשרות המינימלי, עד לתום שנת 2021.

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי: 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור: 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

 

 

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

דילוג לתוכן