PDF להורדה

מסלול מענקים לשימור פעילות עסקית בחבל תקומה – עדכונים

שנה: 2024

מספר החוזר: 47.2024


ברצוננו לעדכנכם בדבר פרסומו של עדכון למסלול מענקים ייעודי לשימור פעילות עסקית בחבל תקומה. התכנית מיועדת לעסקים שפעלו בחבל תקומה נכון ליום 6 באוקטובר 2023, ומעוניינים לבצע השקעות ברכוש קבוע במטרה לחזור לרמת הפעילות ערב המלחמה ולהמשיך לפעול בחבל תקומה.

העסקים יוכלו לקבל מענק של עד 50% מהיקף ההשקעה.

ניתן להגיש בקשות עד ליום 29 באוגוסט 2024, בשעה 15:00. עסקים המגישים בקשות המסגרת המסלול המהיר ייבחנו לפי "כל הקודם זוכה".

הבהרה לגבי עסק בקיבוץ

העסק יכול להיחשב כמבקש סיוע נפרד, גם אם אינו מתואגד, אלא מהווה ענף בקיבוץ ובלבד שמתנהלת עבור פעילות זו הנהלת חשבונות נפרדת, ממנה ניתן ללמוד על עמידת המבקש הסיוע בתנאי ההוראה.

להלן עיקרי תכנית הסיוע:

  • שני מסלולי סיוע:

מסלול מהיר – בשיטת כל הקודם זוכה, לתכניות בהיקף השקעה של עד 3 מיליון ש"ח.

מסלול תחרותי – לתכניות השקעה בהיקף העולה על 3 מיליון ש"ח. תקרת המענק לעסק במסלול זה הינה עד 15 מיליון ש"ח.

המסלולים פתוחים לכל סוגי העסקים, למעט התחומים של חקלאות ייעור ודיג, מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון; פעילויות של ארגונים חברתיים, פעילות עסקית בתוך משקי בית כמקומות תעסוקה.

יצוין, כי לעסקי החקלאות יועדו מסלולי השקעות הון נפרדים.

חישוב היקף התקציב המרבי עבור מבקש הסיוע (העומד בבסיס הבקשה) יעשה לפי מחזור המכירות שלו בשנת 2022.

  • השקעות מזכות:

השקעות במבנה

  • בנייה ישירה – השקעות בבניית מבנים ו/או הוצאת תכנון מבנים ופיקוח עליהם.
  • פיתוח סביבתי – השקעות בפיתוח חצר: גינון, גידור, שער ומגרש חניה בשטח פתוח. תקרת ההשקעה המזכה לעניין סעיף זה הינה 180 ש"ח למטר רבוע.
  • שיפוץ – השקעות לצורך ביצוע תוספות, שינויים או תיקונים ברצפות, בקירות, במערכות חשמל, במערכות מים, במערכות חימום וקירור וכדומה.

השקעות הון בציוד ומכונות

  • השקעה בציוד מכונות חדשים אשר נרשמת כרכוש קבוע בספרי החברה וישמשו לביצוע התכנית.
  • השקעות במכונות וציוד משומש, אשר נרשמו כרכוש קבוע בספרי החברה וישמשו לביצוע התכנית, בכפוף לבדיקה והחלטת הוועדה.

ההשקעות המזכות יבוצעו באתר העסק בחבל תקומה. במידה וקיימות השקעות מזכות, אשר מבקש הסיוע נדרש לבצע אותן באתר אחר, אולם צפויה בגינן הכנסה שהופקה או צמחה בחבל תקומה – נדרש להגיש בקשה מנומקת מראש אשר תובא לבחינה והחלטה של הוועדה.

 

 

 

 

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור: 052-3287049, avim@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן