PDF להורדה

מסלול מכינת מו"פ לחברות תעשיית הייצור

שנה: 2023

מספר החוזר: 30.2023


המסלול נועד לסייע לחברות ייצור ומפעלים, שמעולם לא התנסו במו"פ ובהובלת תהליכי חדשנות, ולחברות שזקוקות למיקוד ולהכוונה של תהליכי מו"פ קיימים. הסיוע יינתן (בעיקר) באמצעות השתתפות במימון הוצאות ייעוץ של שירותי מומחה טכנולוגי אשר ילווה את החברות והמפעלים.

המסלול פתוח להגשה במהלך השנה.

להלן עיקרי המסלול

 • הייעוץ יינתן עבור אחד מחמשת כלי התמיכה הבאים:
 • כלי תמיכה בסיסי שמטרתו לסייע בגיבוש מוצרים/תהליכים חדשים – במסגרתו המומחה הטכנולוגי יסייע למבקש לבצע תהליך של מיפוי ובחינת יכולות טכנולוגיות לצורך גיבוש רעיונות חדשניים (מיועד לחברות אשר אינן מנוסות בביצוע תכניות מו"פ בתמיכת רשות החדשנות).
 • כלי תמיכה לבדיקת התכנות טכנולוגית – במסגרתו יבוצע תהליך של בדיקת התכנות טכנולוגית בהובלת המומחה הטכנולוגי, אשר יסייע למבקש בהליך מקדמי של הסרת סיכונים טכנולוגיים.
 • כלי תמיכה לפיתוח פתרונות לכשלים בתהליך הייצור – במסגרתו המומחה הטכנולוגי ינתח בעיה טכנולוגית ספציפית המאפיינת כשל בתהליך הייצור ויסייע בגיבוש המלצות לפתרון.
 • כלי תמיכה לשיפור תהליך הייצור – במסגרתו המומחה הטכנולוגי יבצע ניתוח של תהליכי הייצור לצורך ייעולם, בדרך של הטמעת שיפורים טכנולוגיים חדשניים שמטרתם שיפור הפריון בייצור.
 • כלי תמיכה להכנה לייצור – תכנית בה יבוצעו ניתוח ובחינת התאמת טכנולוגיית הייצור לייצור תעשייתי, בהובלת מומחה טכנולוגי. המומחה הטכנולוגי יסייע למבקש לבחון ולזהות את תהליכי הייצור הנדרשים לטובת היערכותו לקראת ייצור תעשייתי.

הציפייה היא כי חברות המשתתפות בתוכנית יגיעו בסיומה לכיוון והגדרה ברורה של החדשנות אליה היא מכוונת, ובמידת הצורך תתאפשר להן השתלבות פשוטה יותר במסלולים ההמשכיים והמקיפים יותר של רשות החדשנות.

 • המסלול מיועד ל-:

תאגיד תעשייתי, אשר התאגד במדינת ישראל, ומכירותיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה לא עלו על 70 מיליון דולר, העונה על אחד מבין שלושת התנאים הבאים:

 • מרבית הכנסתו נבעה מייצור מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת – מסורתית (בכלל זה – מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין, תחזוקת מכונות), או חברה המבצעת פעולות המעידות על היערכות לייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או המעורבת -מסורתית.
 • מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (בכלל זה כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות), והעונה על 2 התנאים הבאים במצטבר:
  1. מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים.
  2. מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 25 עובדים או חברה המבצעת פעולות המעידות על היערכות לייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת -עילית, אשר מספר עובדי המו"פ בה אינו עולה על 25 עובדים.
 • לעניין כלי תמיכה להכנה לייצור: תאגיד אשר התאגד במדינת ישראל ונמצא עד שלב ההרצה המזערית (small scale) של תהליך ייצור המוצר.
 • התמיכה שתתקבל

חברות זכאיות לתמיכה בשיעור של 66% מתקציב הבקשה המאושר וחברות באזור עדיפות לאומית א' זכאיות לתמיכה בשיעור של 75% מתקציב הבקשה המאושר (תקציב מקסימלי של 100 אלף ש"ח).

התקציב המאושר כולל את שכר המומחה הטכנולוגי, סקרי שוק, טכנולוגיה ופטנטים, בדיקות מעבדה, רכש חומרים וציוד ייעודי, שכר המומחים הטכנולוגיים נוספים והוצאות שונות אחרות הקשורות בתכנית המאושרת.

 • תנאי המסלול
  • ההתקשרות תבוצע בין רשות החדשנות לבין החברה. החברה היא זו שתתקשר עם המומחה שנבחר על ידה ואושר על ידי הרשות.
  • תקרת התעריף לשעת ייעוץ ממנה ייגזר ההחזר הינה 200 ש"ח לשעה (לא כולל מע"מ).
   לא ישולמו החזרים בגין הוצאות ייעוץ נלוות (נסיעות, אשל וכדומה).
  • תקופת הביצוע המקסימלית לתכנית שאושרה לא תעלה על 9 חודשים.
  • המסלול פטור מחובת תשלום תמלוגים.
 • קריטריונים להערכת בקשה 
  • מידת פוטנציאל המבקש ליישם את המלצות/תכנית מסלול זה.
  • מידת התאמתו של המומחה הטכנולוגי
  • התשואה הצפויה למשק בעסקות יישום ההמלצות/התוכנית של מסלול משנה זה.
  • מידת המורכבות של האתגרים הטכנולוגיים הגלומים בהתמודדות עם המצב הקיים שהוביל את המבקש להגיש את בקשתו.
  • הפוטנציאל הכלכלי הגלום ביישום ההמלצות /תכנית של מסלול משנה זה עבור המבקש.

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי 050-8943334, galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן