PDF להורדה

מסלול מיוחד להלוואות בערבות מדינה למימון הון חוזר לעסקים קטנים ובינוניים – נפגעי משבר הקורונה

שנה: 2020

מספר החוזר: 26.2020


להלן מידע תמציתי על מסלול הלוואות בערבות מדינה למימון הון חוזר לעסקים קטנים ובינוניים, שיציגו קשר בין הקשיים התזרימים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות נגיף הקורונה.

תנאי המסלול

 • הצהרה חתומה בפני עורך דין, המפרטת את הקשר התוצאתי בין צרכי התזרים שהוצגו להתפרצות הנגיף.
 • ערבות מדינה בשיעור 85%.
 • סכום ההלוואה עד 500,000 ש"ח או 8% מהמחזור השנתי, הגבוה מבניהם (ליצואנים קיים מסלול מקביל של 12% מהמחזור).
 • פטור מתשלום עבור הבדיקה הכלכלית, המשולם לאגף החשב הכללי ע"ס 250 ש"ח.
 • תחזית חודשית של רווח והפסד לשנת הפעילות הקרובה וצרכי אשראי.
 • זמני טיפול בבקשה יקוצרו לעד 9 ימי עבודה בבנק הנבחר.
 • הבקשה תוגש לגוף המתאם, וככל שהמלצתו תהיה חיובית, היא תעלה לדיון בוועדת אשראי של הבנק שיבחר על ידי בעל העסק.
 • למעט האמור לעיל, שאר תנאי ההלוואה יהיו בהתאם לכללי הקרן.

תנאי סף

 • הקרן פונה לעסקים עם מחזור הכנסות שנתי של עד 100 מיליון ש"ח.
 • לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
 • בנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק ו/או נגד בעליו, לרבות הליכי הוצאה לפועל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק.
 • בעמותות: במקרה של חשבון מוגבל של מי ממורשי החתימה בעמותה או של מי מחברי העמותה, יש לראות את העמותה ככזאת שאינה עומדת בדרישות הסף לקרן.

בטחונות – העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 10% מגובה ההלוואה המאושרת. לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

ריבית – ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, על פי שיקול דעתו של הבנק.

תקופת הלוואה – ניתן לקבל הלוואה לזמן ארוך – עד 5 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס עד 6 חודשים (תשלום על הריבית, ללא חיוב עבור החזר הקרן).

דוחות שיש לצרף

 • דוחות כספיים מבוקרים לשנים 2016-2018.
 • מאזן בוחן לשנת 2019.
 • דוחות מע"מ עדכניים לשנים 2018-2019.
 • טפסי 102 (ביטוח לאומי עובדים) לשנים 2018-2019.
 • דוח מרשם החברות מלא כולל נסח חברה (לחברה בלבד) ורשם העמותות (לעמותות בלבד).
 • דוחות עסקים / חברות קשורות (במידה ויש) – דוחות כספיים מבוקרים לשנים 2017-2018, כולל מאזן בוחן לשנת 2019.
 • ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ו-3 חודשי עו"ש לכל חשבונות הבנק של העסק / החברה. לחברה בשנת פעילות ראשונה, לעוסק מורשה ולבעל מניות המחזיק מעל 70% בחברה יש להציג את נתוני הבנק גם בחשבונותיו הפרטים של בעל העסק / החברה.
 • דוחות פירוט ניכיונות ודוחות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל הלוואות העסק.
 • במקרה של עוסק מורשה שאינו חברה – דוחות רווח והפסד ושומות מס.

תשלום עמלת ערבות מדינה

 • 1% מהקרן לעסקים, שמחזור המכירות השנתי שלהם נמוך מ-25 מליון ש"ח.
 • 5% מהקרן לעסקים, שמחזור המכירות השנתי שלהם גבוה מ-25 מליון ש"ח ונמוך מ-50 מליון ש"ח.
 • 2% מהקרן לעסקים, שמחזור המכירות השנתי שלהם גבוה מ-50 מליון ש"ח ונמוך מ-100 מליון ש"ח.

נוהל הלוואות לקבוצת חברות קשורות – אחזקה של 50% ומעלה (הגוף המתאם או יו"ר ועדת אשראי רשאים להפעיל שיקול דעת נוסף בהגדרת חברות קשורות)

 • חברה ראשונה מתוך קבוצת חברות קשורות זכאית להלוואה בהתאם לנהלי הקרן ובהתאם למחזור המכירות של החברה לשנה שקדמה לבקשת ההלוואה.
 • חברה שניה ושאר החברות בקבוצה זכאיות להלוואה בהתאם לחישוב נוהל לחברות קשורות ועד לסכום תקרת ההלוואות כדלהלן:
 • במידה ומחזור המכירות של כל חברה נמוך מ-6.25 מיליון ש"ח, תעמוד תקרת הלוואות לכלל הקבוצה עד סך 700 אלף ש"ח.
 • במידה וסכום המכירות של חלק מהחברות בקבוצה גבוה מ-6.25 מיליון ש"ח, סכום התקרה להלוואה לכלל הקבוצה יעמוד על 5.6% מסך המחזור הכולל של כל קבוצת החברות בקיזוז המסחר בניהם או 8% מסך מחזור חברה אחת בקבוצה (הגבוה מבניהם).

נוהל הלוואות לזכיינים ורשתות

רשת חדשה – רשת שאין לה מעל שלושה סניפים בעלי ותק של שנה ומעלה ולפחות עוד סניף אחד בעל ותק של שלוש שנים ומעלה. רשת קיימת – רשת שאינה חדשה.

תנאים:

 • כמות ההלוואות המאושרות לזכייני הרשת החדשה לא תעלה על 50% מכמות סניפי הרשת באותה עת או על ארבע הלוואות, הנמוך מבניהם.
 • לאחר מיצוי היקף ההלוואות המקסימלי לפי הסעיף לעיל, וככל שקיים ביקוש מצד זכיינים להלוואות נוספות במסגרת הקרן, יתבצע תהליך של בדיקת הקרן ועל הרשת לקבוע פגישה עם הגוף המתאם.

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן