PDF להורדה

מסלול המשכיות עסקית (הוצאות מזכות)

שנה: 2023

מספר החוזר: 123.2023


לנוכח מלחמת "חרבות ברזל", נפתחו, ביום 20 בנובמבר 2023, מערכות רשות המסים, לצורך הגשת בקשות לפיצוי בגין נזק עקיף אשר נגרם מהמלחמה. מסלול ההמשכיות העסקית הינו אחד מכמה מסלולים רלבנטיים, אך הינו היחיד המותאם לכלל המדינה (בשונה ממסלולים אחרים בעלי תיחום גאוגרפי ברור).

האמור בחוזר זה מבוסס על הוראת ביצוע מס' 2/2023 של רשות המסים, בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראות שעה – חרבות ברזל), תשפ"ד-2023.

התנאים למסלול ההמשכיות העסקית

 

 • מיועד לעוסקים עם הכנסות בין 12 אלפי ש"ח ל-400 מיליון ש"ח הכנסה בשנת 2022 (במידה והעוסק מדווח באיחוד עוסקים -הסכום רלבנטי לכלל פעילות איחוד העוסקים).
 • מיועד לעוסקים, שחלה ירידה במחזור העסקאות שלהם, בתקופת הזכאות, לעומת תקופת הבסיס, בשיעור העולה על 25% למדווחים למע"מ בשיטה חד חודשית וירידה של 12.5% למדווחים למע"מ בשיטה דו חודשית.

הפיצוי יינתן בשתי פעימות – אחת בגין אוקטובר 2023 ואחת בגין נובמבר 2023.

גובה הפיצוי – עוסקים עם מחזור של עד 300 אלפי ש"ח

גובה הפיצוי מחושב לפי הטבלה להלן:

 

 

 

גובה הפיצוי – עוסקים עם מחזור מעל 300,000 אלפי ש"ח

לצורך חישוב גובה הפיצוי יש לפעול לפי השלבים הבאים:

 1. חישוב שיעור ירידת המחזורים (A)
 2. לפי טבלת מקדם ההוצאות הקבועות – קביעת המקדם הרלבנטי (B)
 3. חישוב תשומה חודשית ממוצעת לחודשים ספטמבר 2022 – אוגוסט 2023 (C)
חישוב הפיצוי המגיע (תשומות כפול מקדם פלוס הוצאות שכר כפול שיעור ירידת המחזורים כפול  75%): C * B + D * A * 75%

 

 • חישוב הוצאות שכר (D)

 

 

 

להלן פירוט שלבי החישוב

 • חישוב שיעור ירידת המחזורים:

נוסחת חישוב שיעור הירידה במחזורים הינה:

 

 

 

דגשים לגבי שיעור ירידת המחזורים:

(B)  טבלת מקדם ההוצאות הקבועות[1]:

 

 

(C)  חישוב תשומה חודשית:

התשומות החודשיות נלקחות לפי תשומות ממוצעות מדווחות למע"מ (למעט תשומות ציוד) לחודשים ספטמבר 2022 – אוגוסט 2023.

בנוסף, במידה וניתן לשכנע את רשות המסים, כי ההוצאות הקבועות של העסק במקרה של אי הפעלתו גבוהות מאלו המחושבות לפי הנוסחה, ניתן לבקש במעמד הגשת הבקשה הכפלת התשומות במקדם מקסימלי של 1.5.

(D)  חישוב הוצאות שכר:

הנמוך מבין:

 1. שכר בתאגיד – הוצאות השכר לחודש אוקטובר 2023 / נובמבר 2023, מוכפל ב-1.25.
 2. שכר ממוצע במשק – 11,870 ש"ח כפול מספר העובדים בגינם שולם שכר בחודש הזכאות, מוכפל ב-1.25.

מהתוצאה יש להפחית הכנסה מהביטוח הלאומי לשם החזר תגמולי מילואים.

אופן ההגשה

ניתן להגיש תוך 90 יום, ההגשה של נובמבר 2023, תיפתח ככל הנראה ב-16 לדצמבר 2023.

מקדמות – מקדמה ראשונה תוך 21 ימים (בשיעור של 60% מהסכום המבוקש), במידה ולא טופל יועברו עוד 10% לאחר 150 ימים.

קנס בשל הגשת תביעה ביתר

בתנאים המצטברים הבאים העוסק יחויב בקנס בשיעור של 40% מסכום ההפרש שבין סכום הפיצויים שהגיש בתביעה ובין סכום הפיצויים שרשות המסים קבעה שהינו זכאי לו (להלן "סכום ההפרש"):

 • סכום ההפרש, עולה על 15,000 ש"ח.
 • ההפרש עולה על 50% מסכום הפיצויים שנכלל בתביעה.
 • סכום ההפרש נובע מפעולה, שנקבע לגביה בקביעה סופית, כי היא עסקה מלאכותית, ובלבד שהעוסק לא דיווח עליה, או שהיא עסקה בדויה.

עוסק, שסכום ההפרש לגביו עולה על 50% מסכום הפיצויים שנכלל בתביעה ולא הוכיח להנחת דעת של רשות המסים, שלא התרשל בעריכת התביעה שהגיש, יהיה חייב בקנס בשיעור של 25% מסכום ההפרש.

מסמכים להגשה

 

 

תקרת הפיצוי

 

 

 

 

 

 

הגדרות נוספות

מוסד ציבורי זכאי – עומד בשני הקריטריונים הבאים:

 • 25% לפחות מהכנסתו בשנת המס 2022 (לפי סעיף 131 לפקודה), לא מתמיכות ותרומות.
 • 25% לפחות מהכנסתו בשנת המס 2022 (לפי סעיף 131 לפקודה), שאינה ממכירות ותרומות, היה ממכירת שירותים או מוצרים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

נרי אולמן  nery@mbtcpa.co.il

סטפני פינקלשטיין     stephanie@mbtcpa.co.il

 

[1] לתאגידים העוסקים ביהלומנות, דלק וקבלני ביצוע גם מקדמים ספציפיים לענף.

דילוג לתוכן