PDF להורדה

מסלול הלוואות מיוחד – הלוואות ערבות מדינה "חרבות ברזל"

שנה: 2023

מספר החוזר: 118.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי הקרן להלוואות בערבות מדינה מעניקה הלוואות לעסקים קטנים ובינויים לצורך חיזוקם בתקפה הנוכחית.

יצוין, כי האמור לעיל מתייחס לידוע בימים אלו – ייתכן, שתנאי ההלוואות במסלול המיוחד, לרבות אופן הגשת הבקשות להלוואות, ישתנו. על כן, מומלץ לשמור על קשר שוטף עם משרדנו.

להלן עיקרי מסלולי ההלוואות

תנאי זכאות

המסלול מיועד לעוסקים פטורים, עסקים קטנים, בינוניים וגדולים, בעלי מחזור מכירות שנתי בשנה שקדמה לבקשה שאינו עולה על 500 מיליון ש"ח (תנאים אלו מתווספים לתנאי הסף המפורטים באתר הקרן אשר עשויים להשתנות מעת לעת).

תנאי ההלוואה

מסלול לעסקים גדולים מסלול לעסקים קטנים ובינוניים  
32 מיליון ש"ח או 8% מהמחזור, לפי הנמוך מבניהם.  500,000ש"ח או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.

עבור עוסק פטור עד 40,000 ש"ח.

סכום הלוואה מרבי
לא רלבנטי שיעור הריבית הממוצע, בהלוואות שיועמדו על ידי נותן אשראי,s יהיה במרווח שלא יעלה על 1.5% מעל ריבית הפריים[1]. שיעור ריבית
עד 10%. עד 5%. בטוחה מרבית
עד 5 שנים. עד 5 שנים. תקופת החזר כוללת
דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית  של 3 חודשים לכל היותר. דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית של 3 חודשים לכל הפחות ועד ל-12 חודשים. דחיית תשלום קרן ההלוואה וריבית (תקופת גרייס)
העמדת ההלוואה מותנית בתשלום עמלה בשיעור משתנה מגובה ההלוואה, כתלות במחזור המכירות השנתי של הלווה. עסק לא יידרש לשלם עמלה. עמלות

 

 

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אבי אלמגור: 0523-287049,  avim@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

[1]    שיעור הריבית הממוצע בהלוואות, שיועמדו על ידי נותני אשראי חוץ בנקאיים מסוימים, יהיה במרווח שלא יעלה 3.25% או 4% מעל ריבית הפריים.

דילוג לתוכן