PDF להורדה

מסלול הלוואות לחקלאים בקרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

שנה: 2020

מספר החוזר: 30.2020


בהמשך לחוזרינו בעניין הלוואות בערבות מדינה – חוזר זה ייפרט בתמציתיות את תנאי המסלול לחקלאים, שנפתח לטובת חקלאים העוסקים במישרין בענף הצמחי. יובהר, כי מסלול זה הינו ייחודי לעוסקים בחקלאות צמחית והינו אחד מהמסלולים המוצעים במסגרת הלוואות בערבות מדינה.

חקלאי, לעניין זה, יוגדר כעסק חקלאי אשר עוסק במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה ואשר מחזור עסקיו בשנה, שקדמה להגשת הבקשה להלוואה מהקרן, לא עלה על 5 מיליון ש"ח. יודגש, כי לעניין זה, מדובר בחקלאי שעוסק בענף הצמחי בלבד ולא בענף החי.

במסגרת המסלול לחקלאים יועמדו הלוואות באחד מהמתווים הבאים:

מסלול טווח בינוני – הלוואה לתקופה של עד חמש שנים ובסכום של עד 500 אלפי ש"ח, עם תקופת גרייס של עד 6 חודשים. ההלוואה תיפרע לשיעורין בהתאם ללוח הסילוקין הרגיל בקרן.

מסלול טווח ארוך – הלוואה לתקופה של עד עשר שנים ובסכום של עד 750 אלפי ש"ח, עם תקופת גרייס של עד 6 חודשים. ההלוואה תיפרע לשיעורין בהתאם ללוח הסילוקין הרגיל בקרן.

הלוואות במסלול זה יועמדו בשיעור ערבות מוגדל של %85 מכל הלוואה.

כמו כן, העמדת ההלוואה במסלול חקלאים תותנה ברכישת פוליסת ביטוח בגין נזקי טבע על ידי הלווה, אשר תוסב לזכות הבנק.

במסגרת מסלול זה על החקלאי לעמוד בשאר תנאי הקרן להלוואות בערבות מדינה לרבות הצהרות ומסמכים שעליו לצרף לבקשתו להלוואה.

יצויין, כי מסלול החקלאים יהיה בתוקף עד לניצול מלוא הסכום, שיוגדר על ידי המדינה, אלא אם  המדינה תפרסם הנחיה אחרת בעניין זה.

לעזרה בהגשת בקשות להלוואות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן