PDF להורדה

מסלולי פיצויים בגין פגיעה כלכלית בעקבות נזקי נגיף הקורונה

שנה: 2020

מספר החוזר: 54.2020


לאור החלטות הממשלה האחרונות, מרוכז בחוזר להלן כלל המידע הרלבנטי, בנוגע למסלולי הפיצוי, לעוסקים קטנים ובינוניים (עד למחזור של 20 מיליון ש"ח), כולל פירוט אופן חישוב הפיצוי.

יודגש, כי את הבקשה לפיצוי יש להגיש תוך 90 יום מ-12 במאי 2020 (דהיינו, עד ל-10 באוגוסט 2020).

יצוין, כי נתוני מחזור הפעילות והתשומות נלקחים בהתאם לדוחות המע"מ החודשיים של שנת 2019 וחודשים מרץ – אפריל 2020 (ככל הנראה, עוסקים, אשר פועלים תחת איחוד עוסקים, יידרשו להמציא אישורים ומסמכים המאמתים את נתוני המע"מ לחודשים אלו באישור רואה החשבון).

פעימה ראשונה ופעימה שנייה פעימות אלו נועדו עבור בעלי עסק ועצמאיים, אשר הכנסתם החייבת בשנת 2019 לא עלתה על 1 מיליון ש"ח. מענק הפעימה הראשונה ניתן בתחילת חודש אפריל ומענק הפעימה השנייה יינתן במהלך חודש מאי, עד לסכום מקסימאלי של 10,500 ש"ח.

פעימה שלישית – הפעימה השלישית תינתן לעסקים עם מחזור פעילות של עד ל-20 מיליון ש"ח:

מענק לעסקים עם מחזור עסקאות של עד 300,000 ש"ח בשנת 2019

המענק יינתן באופן חד פעמי לפי מדרגת מחזורי הפעילות כפי שמצוינים בטבלה, עבור עסקים, אשר היקף הפעילות שלהם ירד ב-25% בין חודשים מרץ – אפריל 2019 ועד מרץ – אפריל 2020:

היקף המחזור גובה המענק החד פעמי
18,000 – 100,000 700 ש"ח
100,000 – 200,000 1,785 ש"ח
200,000 – 300,000 3,025 ש"ח

 

מענק לעסקים עם מחזור עסקאות של מעל ל-300,000 ש"ח בשנת 2019

המענק מבוסס על נוסחה, אשר מטרתה חישוב ההוצאות השוטפות ואחוז השתתפות המדינה בהוצאות אלו, כתלות במחזור הפעילות:

גובה הפיצוי = שיעור השתתפות בנזק  X שיעור השתתפות בהוצאות  X  מחזור עסקאות הבסיס

 

 

 

 

מחזור עסקאות בתקופת הבסיס – מחזור עסקאות כפי שדווחו בדוחות המע"מ של העסק לחודשים מרץ – אפריל 2019.

שיעור השתתפות בנזק – שיעור ההשתתפות בנזק נקבע בהתאם לשיעור ירידת המחזורים בין תקופת הבסיס (מרץ – אפריל 2019) לתקופת המענק (מרץ – אפריל 2020).

גובה האחוז נקבע בהתאם לטבלה הבאה:

שיעור הירידה במחזור הפעילות שיעור ההשתתפות
25% – 40% 10%
40% – 60% 20%
60% – 80% 35%
80% – 100% 50%

כלומר, ככל שירידת המחזורים בין שתי התקופות משמעותית יותר – כך ההשתתפות בהוצאות גבוהה יותר.

שיעור השתתפות בהוצאות – חישוב שיעור ההשתתפות בהוצאות בנוי משני שלבים עיקריים:

שלב 1: חישוב שיעור ההוצאות המשתנות

 

הוצאות השכר נחסכות – הן תרגום של הוצאות השכר של העובדים שיצאו לחלת / פוטרו למונחים שנתיים (חישוב השכר הינו לפי ממוצע השכר של אותו עובד בחודשים דצמבר 2019 – פברואר 2020).

כלומר, שיעור ההוצאות המשתנות משקף את ההוצאות, אשר היו אמורות להיחסך לעסק בעקבות הירידה בפעילות.

שלב 2: חישוב שיעור ההשתתפות בהוצאות

 

 

 

חישוב שיעור ההשתתפות בהוצאות הינו המשלים של שיעור ההוצאות המשתנות.

סייגים לחישוב זה:

–    שיעור ההשתתפות בהוצאות יהיה 0.3 לכל היותר.

–    עוסק שמחזור עסקאותיו בין 300,000 – 1,500,000 מיליון ש"ח – השיעור יהיה שווה ל-0.3 ולא יידרש לבצע את החישובים הנ"ל.

 

כאמור, את הבקשה לפיצוי יש להגיש תוך 90 יום מ-12 במאי 2020 (דהיינו, עד ל-10 באוגוסט 2020). עם זאת, מומלץ כבר להתחיל ולארגן את המסמכים הנדרשים (פירוט דוחות מע"מ, תלושי שכר וכדומה).

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

סטפני פינקלשטיין,  בטלפון 052-5364433,   stephanie@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז אמיר,  בטלפון  052-2722159,    boaz@mbtcpa.co.il

רו"ח יוסי ספיר,  בטלפון  052-5736431,   yossi@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן