PDF להורדה

מלחמת "חרבות ברזל" – מענקי תמרוץ ועידוד להמשך תעסוקה

שנה: 2023

מספר החוזר: 135.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי נחתם הסכם בין המוסד לביטוח לאומי ובין ממשלת ישראל, למתן מענק לתמרוץ תעסוקה בענפי הבניין והחקלאות וכן מענק לעידוד המשך תעסוקה לתושבים שהתפנו מבתיהם.

יובהר, כי מענקים אלו מגיעים גם לחברי קיבוצים שהינם עובדי פנים.

להלן תנאי הזכאות למענקים אלו:

מענק עידוד

 • מקום המגורים הקבוע של העובד הינו ביישוב מפונה או שמקום העבודה הינו ביישוב מפונה.
 • עבודה אצל מעסיק בחודש אחד לפחות מבין החודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2023 (להלן "חודש מזכה").
 • אינו עובד של מעסיק ציבורי כהגדרתו בתקנות שעת חירום[1].
 • המענק בסך 3,000 ש"ח ישולם לעובד על ידי הביטוח לאומי, בגין כל חודש עבודה (נכון להיום על נובמבר ודצמבר 2023), בתנאי שהגיע פיזית לעבודה בחצרי המעסיק 11 ימים לפחות בכל חודש קלנדרי כאמור.
 • את התביעה יגיש המעסיק או מייצגו דרך האתר של המוסד לביטוח לאומי.
 • התביעה תכלול את פרטי העובדים והצהרת המעסיק, כי העובדים עבדו בחודש הרלבנטי והגיעו לפחות 11 ימים בחודש לחצר המעסיק, כולל ציון כתובת המעסיק.
 • את התביעה ניתן להגיש לאחר רק לאחר דיווח טופס 100 חודשי של המעסיק לחודש התביעה.
 • לקיבוץ שיתופי תינתן האפשרות להגיש את התביעה ללא דיווח טופס 100.

יצוין, כי לעניין הגעה פיזית לחצר המעסיק – יש לבחון האם כתובת המעסיק/חצרו הועתקה זמנית למקום אחר כך שיתאפשר לעובדים להגיע פיזית.

מענק תמרוץ

יינתן לעובד, תושב ישראל, העובד בענף מזכה בתנאים הבאים:

 • העובד החל לעבוד בענף המזכה לאחר ה-7 באוקטובר 2023 (להלן "המועד הקובע") ולא יאוחר מיום מה-31 בדצמבר 2023, וכן לא עבד כלל באחד הענפים המזכים במהלך שלושת החודשים שקדמו למועד הקובע.
 • העובד הגיע פיזית לעבודה בשטחו של המעסיק 11 ימים לפחות בכל חודש העסקה.
 • הכנסתו החודשית של העובד בכל חודש קלנדרי, שבו הועסק בענף המזכה בתקופת מענק התמרוץ, לא תפחת מסך של 2,786 שקלים חדשים.
 • עובד זכאי יקבל מענק מביטוח לאומי בנוסף על הכנסתו החודשית ממעסיקו, בעבור כל חודש העסקה כמפורט להלן:
 • בעבור חודש ההעסקה הראשון – 3,000 ש"ח.
 • בעבור חודש ההעסקה השני, ובלבד שהוא ברצף לחודש ההעסקה הראשון – 3,000 ש"ח.
 • בעבור חודש ההעסקה השלישי, ובלבד שהוא ברצף לחודש ההעסקה השני – 4,000 ש"ח.

לעובד הזכאי למענק, ומקום עבודתו בענף מזכה הוא ביישוב מפונה, ישולם לו מענק בסכום כפול.

 • המענק ישולם בגין 3 חודשים לכל היותר ובלבד שהעובד החל לעבוד לפני 31 בדצמבר 2023.
 • את התביעה יגיש המעסיק או מייצגו דרך האתר של המוסד לביטוח לאומי.
 • התביעה תכלול את פרטי העובדים והצהרת המעסיק, כי העובדים עבדו בחודש הרלבנטי והגיעו לפחות 11 ימים בחודש לחצר המעסיק.
 • לאחר הגשת התביעה על ידי המעסיק ייפנה המוסד לביטוח לאומי לעובד, על מנת שיצהיר כי לא עבד בעבודה המזכה בחודשים יולי עד ספטמבר 2023.

הערות:

 • בימים הקרובים תיפתח מערכת מקוונת להגשת תביעות באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. את הבקשה יש להגיש בהתאם לטופס שיפורסם באתר ועליה לכלול את כל פרטי המידע להם זקוק המוסד לביטוח לאומי על מנת לבדוק את הזכאות למענק ולשלמו.
 • עובד הזכאי הן למענק תמרוץ והן למענק עידוד – ישולם לו המענק בסכום הגבוה יותר.
 • מענק לפי הסכם זה לא ייחשב הכנסה לעניין כל דין.

דהיינו, אינו מחייב רישום בספרי הקיבוץ.

 • המענק יינתן לעובד בשל עמידה בתנאי המענק אצל מעסיק אחד בלבד.
 • לרשימת עבודות המזכות במענק תמרוץ – חקלאות ובנייה – לחצו כאן.

 

 

 

מעסיקים / קיבוצים אשר מתקשים בהגשת הבקשות יכולים לפנות אלינו לשאלות ו/או להגשת התביעה בשמכם כמייצגים.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר: 03-6382861uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה:  03-6382818,   avi_s@britcpa.co.il

[1] תקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי ברחב בשל נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020

דילוג לתוכן