PDF להורדה

מיסוי כספי פרישה

שנה: 2023

מספר החוזר: 42.2023


פרישה מעבודה בכל גיל הינה אירוע מס משמעותי. המטרה של כל פורש לשמור על רמת חיים קרובה ככל האפשר לזו שהייתה לו ערב הפרישה. לפני מועד הפרישה על הפורש לקבל החלטה מושכלת מה לעשות עם הכספים שנצברו לזכותו בקופות הגמל, קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות.

תכנון מיסוי כספי הפרישה נועד לאפשר לפורש חסכון מרבי, תוך בדיקת צרכיו האישיים לאחר הפרישה ובאמצעות קיבוע נוסחת ההתחשבנות לשנים שלאחר הפרישה.

למה כדאי לבצע תכנון פרישה

מטרת התכנון המקדים של מיסוי כספי הפרישה הנה, בין השאר, לבחון מה הם החסכונות לפנסיה (תגמולים ופיצויים) שכדאי למשוך בסכום הוני ומה כדאי למשוך בדרך של קצבה חודשית תוך יצירת

אופטימיזציה של המיסוי הכולל של הפורש עם מקורות הכנסה אחרים לרבות הכנסות מהמשך עבודה אצל מעסיקים שונים ומיצוי הטבות המס – חסכון בתשלומי המס בד בבד עם התחשבות בצרכים האישיים של הפורש (גובה ההכנסה והפנסיה החודשית הצפויה, העדפות החוסך במשיכת כספים הוניים, מצבו הבריאותי ועוד).

מתי כדאי לבצע תכנון פרישה

 • לפני פרישה לגמלאות.
 • בסמוך לגיל הפרישה לפי חוק (גם במקרה של המשך עבודה לאחר גיל הפרישה).
 • בעת החלפת מקום עבודה ומעבר בין תפקידים.

מיסוי כספי פרישה – מהן האפשרויות – מספר דוגמאות

 • משיכה הונית של כספי הפיצויים ומענקי פרישה אחרים העומדים לרשות העובד. מענקי פרישה – ניתן למשוך את הסכומים כפטורים ממס (עד לתקרה הקבועה בחוק כפול מספר שנות עבודה) ואת יתרת הסכום לפי מדרגות המס של הפורש.
 • ניתן לבצע פריסת מס לפי הוותק של הפורש, עד 6 שנים קדימה או אחורה, בכדי להקטין את החבות במס.
 • משיכת כספי התגמולים כפטורים ממס – בכפוף לתקנות קופות הגמל במקרים מיוחדים ובכפוף לבדיקה פרטנית.

יצוין, כי משיכת תגמולים שלא כדין מחויבת במס מינימלי של 35% ועד 50% מס – בהתאם למדרגות המס של הפורש.

 • משיכת כספים הונית בדרך של היוון קצבה.
 • רצף קצבה – סגירת כספי פיצויים ותגמולים לתוכנית של רצף קצבה, כאשר כספים אלו ישמשו בגיל פרישה למטרת תשלום קצבה.
 • רצף פיצויים – דחיית ההתחשבנות על כספי הפיצויים למועד מאוחר יותר או בהגעה לגיל פרישה.

אפשרות זו מחייבת את העובד למצוא מעסיק חדש בתוך שנה מיום עזיבת העבודה.

יצוין, שהחל מה-1 בינואר 2012, שונו כללי ההתחשבנות בגין כספים שנמשכו כמענק פרישה והשתנה מיסוי הקצבאות (תיקון 190 לפקודה).

שירותים שמשרדנו מספק בהקשר למיסוי כספי פרישה

 • ייעוץ מס בעת פרישה לגמלאות, בעת עזיבת מקום עבודה או פטירה של בן/בת זוג או הורה.
 • ייעוץ פרישה עבור חברי קיבוצים תוך התייחסות להיבטים הייחודיים של חברי הקיבוץ.
 • ייצוג והגשת מסמכים לרשות המסים.
 • קיבוע זכויות לפני פרישה.
 • תכנון כלכלי לפורשים.

 

 

למידע נוסף ניתן לפנות לרו"ח אבי אלמגור:  052-3287049,  avim@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן