PDF להורדה

מחלוקת סביב קבלת חבר לאגודה שיתופית היא "עניין פנימי" ולפיכך תהא נדונה בפני רשם האג"ש / בורר

שנה: 2020

מספר החוזר: 69.2020


ברצוננו לעדכנכם בפסיקת בית המשפט העליון[1] הקובעת, שמחלוקת בדבר קבלת חברים לאגודה שיתופית הינה נושא פנימי ולא חוקתי, ולפיכך תתברר בפני רשם האגודות השיתופיות או בורר (בהתאם לחוק ותקנון האגודה) ולא בפני בית משפט.

יודגש, כי לגבי אגודה שיתופית עניינים חוקתיים הם עניינים "המעוררים שאלות של חוקיות, כגון חוקיותם של מוסדות האגודה, חוקיות פעולותיה או תוקף בחירת / מינוי חברי מוסדות האגודה". בנושא הנדון, לא הוכח, כי מדובר בסכסוך "חוקתי" – התביעה אינה עוסקת בתוקף הוראות בתקנון האגודה, אלא בשאלת יישומן.

להלן עיקרי פסק הדין:

בין גב' פרידמן לאגודה שיתופית – נהריה כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ (להלן "האגודה") התגלה סכסוך לגבי רישומה כחברה באגודה, למרות שאינה מתגוררת במקום, כפי שדורש תקנון האגודה. גב' פרידמן פנתה לבית המשפט המחוזי לדון בכך. מנגד טענה האגודה, כי יש להעביר את הדיון להכרעת רשם האגודות השיתופיות / בורר, נוכח סעיף הבוררות הקיים בתקנון האגודה. בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת גב' פרידמן. האגודה הגישה ערעור לבית המשפט העליון.

לטענת האגודה, אין לסווג את העניין כ"חוקתי", היות ובשגרה, המחלוקות לגבי קבלה לחברות באגודה שיתופית עוסקות בעניינים רכושיים וכספיים, ואין להן דבר עם סוגיות חוקתיות.

לטענת גב' פרידמן נושא הסכסוך בינה לבין האגודה הוא "עניין חוקתי", שכן תביעתה מעוררת שאלות הנוגעות לתוקף חלק מסעיפי תקנון האגודה, ועל כן יש לדון בכך בבית משפט.

נפסק

בית המשפט העליון קיבל את בקשת האגודה בהדגישו, שבמקרה זה מתעוררת שאלה עקרונית, שטרם הוכרעה בפסיקה, האם הפסקת חברות של אדם באגודה שיתופית או אי קבלתו לחברות בה היא עניין "פנימי", אשר ניתן לדון בו במסגרת הליך בוררות, או שמא מדובר בעניין "חוקתי", אשר יש לבררו רק בערכאה שיפוטית. בשים לב למגמה הכללית הקיימת לדון בסכסוכים הקיימים בתוככי אגודה שיתופית בבוררות, ובשים לב להסכם הבוררות הקיים בתקנון האגודה, היה מקום להביא את הסכסוך הנוכחי לפני בורר.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1] רע"א 959/20 נהריה כפר שיתופי להתיישבות חקלאית נ. פרידמן.

דילוג לתוכן