PDF להורדה

מושבים – הבהרות חשובות בנוגע ל"מכתב לחבר" בדבר חלק החבר בהכנסה החייבת לשנת המס בהתאם לסעיף 62

שנה: 2024

מספר החוזר: 14.2024


ברצוננו להזכיר, כי סעיף 62 לפקודת מס הכנסה קובע, שאגודה שיתופית חקלאית רשאית לבקש, באמצעות בקשה המצורפת לדוח המס השנתי, להיחשב כשותפות לצרכי מס. במקרה זה, תשלום המס על הכנסתה החייבת של האגודה, יחול על חבריה.

כמו כן, נזכיר, שהוראות החוק קובעות כי על מנת להחיל את סעיף 62, יש לעמוד בכללים הבאים:

  • האסיפה הכללית של האגודה קיבלה החלטה בדבר חלוקת הכנסתה החייבת של האגודה לפי סעיף 62 בשנת המס, בהתאם לתקנותיה.
  • ההחלטה התקבלה ברוב של חברי האגודה.
  • על רוב חברי האגודה להביע הסכמתם בכתב.
  • על האגודה לפרט בדוח השנתי למס הכנסה, את שמותיהם ומענם של חבריה ואת החלק המגיע לכל אחד מהם בהכנסתה החייבת, באותה שנת מס.

לצורך עמידה בהוראות החוק, כאמור לעיל, אגודה שיתופית, אשר קיבלה החלטה בדבר חלוקת הכנסתה החייבת לפי סעיף 62, תישלח הודעה לכל חבר אגודה בדבר חלקו של החבר בהכנסתה החייבת, אותו עליו לכלול בדוח השנתי שלו למס הכנסה בגין אותה שנת מס.

יש לקבל אישור חתום מחברי האגודה, בדבר הסכמתם לחלוקת ההכנסה החייבת של האגודה לפי סעיף 62 וכן אישור שחלקם בהכנסה החייבת ידווח לרשות המסים, כאמור לעיל.

להלן הבהרות חשובות בנוגע ל"מכתב לחבר" בדבר חלק החבר בהכנסה החייבת של האגודה לשנת המס בהתאם לסעיף 62

המכתב לחבר הינו מסמך רשמי (בדומה לאישור על ניכוי מס במקור מלקוחות), ועל כן עליו להכיל את כל הפרטים כדלקמן:

  • יש לערוך את המכתב על דף לוגו של האגודה.
  • המסמך חייב להכיל את מספר האגודה (חותמת האגודה על המסמך אינה מספיקה לעניין).
  • המסמך חייב להכיל את מספר תעודת זהות של החבר/ים באופן ברור ומסודר.

יובהר, כי אין לרשום על המסמך הערות בכתב יד, למרקר, לבצע מחיקות ידניות וכדומה.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) תמר נודל שטרן: 03-7180106, tamar@britcpa.co.il

דילוג לתוכן