PDF להורדה

מועד הגשת דיווחים שנתיים לעמותות בעלות אישור ניהול תקין לשנתיים – נדחה ליום 1 בדצמבר 2020

שנה: 2020

מספר החוזר: 133.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי לנוכח המצב השורר במשק הוחלט ברשות התאגידים על מתן ארכה נוספת (מעבר לאורכות שכבר ניתנו) ולפיכך מועד הגשת דיווחים שנתיים לעמותות בעלות אישור ניהול תקין לשנתיים נדחה ליום 1 בדצמבר 2020 (זאת חלף המועד הקבוע בחוק 30 ביוני 2020).

נזכיר, כי בהתאם להחלטת רשם העמותות וההקדשות מיום 19 במאי 2019, ניתנו אישורי ניהול תקין לשנתיים, לעמותות שהגישו דיווחים במועד ושעמדו בכל הקריטריונים שפורסמו, וזאת כדי להקל על התנהלותן.

יובהר, כי קבלת אישור ניהול תקין לשנתיים אינה פוטרת את העמותה מחובתה להגיש דיווחים שנתיים בהתאם להוראות הדין במועד, בשנה העוקבת, וההגשה תהווה תנאי להמשך תוקפו של האישור בשנה השנייה[1].

 

לצפייה בהודעת רשות התאגידים – לחצו כאן

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן:  03-6382800, osnat@britcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 74/20.

דילוג לתוכן