PDF להורדה

מודל חשבוניות – "הקצאת חשבוניות" – הבהרות מרשות המסים

שנה: 2023

מספר החוזר: 84.2023


בהמשך לחוזרנו 63/23, בו עדכנו על הפעלת מערך בקרה דיגיטלי על עסקאות בין עוסקים באמצעות הקצאת מספרי אישור לחשבוניות מס כתנאי לניכוי מס התשומות, ברצוננו לעדכנכם, שרשות המסים פרסמה מסמך הנחיות ליצרני התוכנות, ובנוסף פרסמה הנחיות והבהרות כדלהלן:

  • קבלת מספר ההקצאה – הקבלה תהיה באמצעות פניה ב-API[1] של מפיק החשבונית לשרות הייעודי שהוקם לצורך כך ברשות המסים (מסמך בנושאי API הופץ אל יצרני התוכנות והם אמורים לבצע את הפיתוח וההטמעה על מנת להתאים את התוכנות לדרישות החדשות).

לעוסקים, המשתמשים בפנקסי חשבוניות ידניים, תינתן אפשרות לקבל מספר הקצאה ביישום ייעודי של רשות המסים, על ידי הקלדת פרטי החשבונית.

  • תקופת פיילוט – בשנת 2024 יישום ההקצאה יתבצע במסגרת פיילוט, כאשר בשנה זו כל חשבונית בסך מעל 25,000 ש"ח תהיה חייבת בקבלת מספר הקצאה וכל חשבונית תקינה תקבל מספר הקצאה.

לאור האמור, יש לסיים את הטמעת ההליך לפני תחילת שנת 2024.

  • חובת הקצאת מספר לחשבונית – החובה תחול בהתקיים התנאים הבאים במצטבר:
  • סכום החשבונית לפני מע"מ גבוה מ-:

בשנת 2024 – הסכום לפני מע"מ גבוה מ-25,000 ש"ח.

בשנת 2025 – הסכום לפני מע"מ גבוה מ-20,000 ש"ח.

בשנת 2026 – הסכום לפני מע"מ גבוה מ-15,000 ש"ח.

בשנת 2027 – הסכום לפני מע"מ גבוה מ-10,000 ש"ח.

בשנת 2028 – הסכום לפני מע"מ גבוה מ-5,000 ש"ח.

  • החשבונית כוללת רכיב מע"מ שאינו אפס.
  • הלקוח הינו "עוסק מורשה".

יובהר, כי ניתן לבקש מספר הקצאה לכל חשבונית, בכל סכום ולכל לקוח.

תהליך הפקת החשבונית

תהליך הפקת החשבונית יבוצע ללא שינוי מהמצב הקיים.

בטרם סיום הפקת החשבונית (ונעילתה בקובץ הקבוע) יש לבצע פניה לשרות לקבלת מספר הקצאה לחשבונית. עם זאת, ניתן לקבל מספר הקצאה גם אחרי שהחשבונית נוצרה בקובץ הקבוע.

 

החזרת מספר הקצאה

ככל והשרות החזיר מספר הקצאה יש לפעול כדלקמן:

  • שמירה של מספר ההקצאה ברשומת החשבונית.
  • הדפסת מספר ההקצאה על גבי החשבונית עם הדגשת 9 הספרות הימניות תחת הכותרת "הקצאה מספר", בנוסף למספר הפנימי של האסמכתא, שנקבע על ידי תוכנת הנהלת החשבונות.
  • הכללת 9 הספרות הימניות, בשדה הייעודי החדש שהוגדר בעבור נתון זה במסגרת הדיווח המפורט למע"מ (PCN874).

הקצאה מיוחדת למקרים של עוסק המדווח על בסיס מזומן

חוק מע"מ מאפשר במקרים מסוימים להפיק חשבונית מס רק לאחר קבלת התקבול מהלקוח.

במקרים בהם הלקוח ידרוש מהספק אישור לעסקה טרם התשלום, הספק יוכל לבקש מספר אישור באמצעות המסמך המקדים – חשבון עסקה/פרופורמה.

מספר האישור שיתקבל יודפס על גבי המסמך המקדים בליווי הערה: "לא ניתן לקזז מס תשומות בגין מסמך זה".

הלקוח יוכל לוודא לפני התשלום לספק האם התקבל מספר אישור לעסקה באזור האישי.

רק כאשר המסמך המקדים יוסב לחשבונית מס, מספר ההקצאה שיתקבל יודפס על גבי חשבוניות המס.

הבהרה, ייתכן מצב שבגין חשבון עסקה ספציפי אחד, שקיבל אישור מקדים, יוצאו כמה חשבוניות מס, שהסכום הכולל שלהן יוגבל לגובה סכום ההקצאה הראשוני שניתן לחשבון העסקה הספציפי.

שרות לקבלת פרטי החשבונית שהוקצתה (צד הלקוח)

שרות זה יופעל בצד הלקוח (מקבל החשבונית), כאשר מטרת השרות הינה לאחזר את פרטי החשבונית שהוצאה ללקוח, על מנת לייעל את תהליך הזנת פרטי החשבונית במערכת החשבונות של הלקוח.

מספרי ההקצאה לחירום

רשות המסים נערכת למצבים של כשל חריג במערכות המחשוב ו/או של ספק התקשורת, שבעטים, מסיבות טכנולוגיות, לא תתאפשר הקצאת מספר על ידה.

יש להיערך מראש על ידי פניה לשירות הייעודי לקבלת מספרי הקצאה לשעת חרום, לשמור את המספרים לעת הצורך ולעדכן את רשות המסים בשימוש במספרי החרום לאחר סיום הכשל. ניתן להשתמש בכל מספר פעם אחת בלבד.

תמיכה

ניתן לפנות בשאלות ובקשות להבהרות במייל של רשות המסים:  invoices@taxes.gov.il

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

[1] מערכת שירותים מקוונים אוטומטיים של רשות המסים.

דילוג לתוכן