PDF להורדה

לא יוחזרו דמי ביטוח לאומי ששולמו על ידי הקיבוצים בגין עובדי חוץ

שנה: 2019

מספר החוזר: 82.2019


ברצוננו לעדכנכם בדבר פסיקת בית הדין הארצי לעבודה , הקובעת שלא יוחזרו דמי ביטוח לאומי ששולמו על ידי קיבוצים ומושבים שיתופיים החל מיוני 1999 ועד ינואר 2009, בגין חברים שהיו עובדי חוץ ולא עבדו בקיבוץ.
נזכיר, כי בתקופה שבין יוני 1999 לינואר 2009, קיבוצים ומושבים שיתופיים שילמו דמי ביטוח לאומי מכוח הוראה מנהלית בגין חברים שהינם חברי האגודה והועסקו במשרה מלאה מחוץ לאגודה השיתופית ולא הועסקו במשק (סוג 05) בשיעור של עשירית הבסיס שנקבע לחבר משק, זאת בנוסף לדמי הביטוח ששולמו בגינם על ידי מי שהעסיקם מחוץ למשק.
החל מינואר 2009 שונה הנוהל, כך שסוג 05 (עובדי החוץ) פוצל לשתי קבוצות:
– עובדי חוץ העובדים לעיתים גם בקיבוץ – הקיבוץ משלם בגינם דמי ביטוח לאומי בשיעורים של עשרה, חמישים ותשעים אחוז מבסיס המשק (סוג 10, 50 ,90).
– עובדי חוץ העובדים מחוץ למשק במשרה מלאה או במשרה שבין 80% ל-100% ואינם רשומים בסידור העבודה במשק – הקיבוץ אינו משלם בגינם דמי ביטוח לאומי (סוג 00).
מספר קיבוצים ומושבים הגישו תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בגין תשלומים אלו בטענה כי אינם חוקיים ויש להחיל את הנוהל משנת 2009 גם על השנים הקודמות ובהמשך הגישו ערעור על פסיקת בית הדין.
בית הדין הארצי דחה את הערעור וקבע כי גביית דמי הביטוח הלאומי בגין עובדי החוץ, בתקופה שעד ינואר 2009 היתה חוקית. השינוי בנוהל בשנת 2009 אינו מעיד על אי חוקיות הגבייה בתקופה שקדמה לו – הוראת הנוהל ביקשה לתת פתרון למעמד עובדי החוץ שיכלו לבצע לעיתים משימות בקיבוץ. כאשר הסתבר בעקבות השינויים שחלו באורח החיים הקיבוצי, שאין צורך בכיסוי הביטוחי הנ"ל, שכן קיימים עובדי חוץ, שאין אפשרות לשבצם במשימות בקיבוץ – תוקן ההסדר, כאמור לעיל.
בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:
עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861 uzi@britcpa.co.il
אבי סויסה, בטלפון: 03-6382818 avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן