PDF להורדה

כינוס אסיפות כלליות לאור המגבלות שנקבעו בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף-2020

שנה: 2020

מספר החוזר: 37.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי רשם האגודות השיתופיות פרסם הנחיות חדשות בדבר כינוס אסיפות כלליות, זאת לאור המגבלות החדשות שקבעה הממשלה בתקנות שעת חירום אשר נחתמו ביום 21 במרץ 2020 וההחומרות הנוספות שהתפרסמו ובעקבות שאלות ובקשות שונות שהובאו לפתחו בכל הנוגע לאפשרות לקיים אסיפות כלליות גם בימים אלו.

ככלל, רשם האגודות השיתופיות ממליץ להימנע בימים אלה, ככל האפשר, מכינוס אסיפות כלליות. רוב רובם של הנושאים העולים לדיון ולהכרעת האסיפה הכללית הינם מן הסוג הסובל דיחוי, ולו לפרק זמן של מספר שבועות.

יצוין, כי בהנחיות,שניתנו על משרד הרשם ביום 15 במרץ 2020 (ראו חוזרנו 23/20), ניתן, בין היתר, מענה נקודתי להארכת כהונת ועד ההנהלה, כך שבימים אלה אין צורך לכנס אסיפות לצורך קיום בחירות.

עם זאת, ייתכנו מקרים מיוחדים ויוצאי דופן בהם עומדת על הפרק הכרעה בנושא אשר דחיית ההכרעה בו עלולה לגרום לנזק כלכלי משמעותי לאגודה או לחבריה, למשבר חברתי עמוק, או לקושי של ממש בהמשך ניהולה התקין של האגודה. על כן, באותם מקרים בלבד, ניתנת האפשרות לפעול לכינוס אסיפה כללית ולקיום הצבעה במתכונת המפורטת בהנחיות.

להורדת קובץ ההנחיות החדש – כינוס אסיפות כלליות לאור המגבלות שנקבעו בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף 2020 – לחצו כאן

כמו כן, הקובץ נמצא באתרנו (מצורף לחוזר, בקובץ הנפתח PDF).

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן