PDF להורדה

כינוס אסיפות כלליות וקיום ישיבות ועד נוכח ההגבלות למלחמה בנגיף הקורונה

שנה: 2020

מספר החוזר: 23.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי רשם האגודות השיתופיות פרסם הנחיות בדבר כינוס אסיפות כלליות וקיום ישיבות ועד נוכח ההגבלות החדשות למלחמה בנגיף הקורונה, זאת בעקבות ההגבלות של משרד הבריאות למלחמה בנגיף הקורונה, האוסרות על התכנסויות של מעל ל-10 אנשים בחלל אחד.

להלן הנחיות רשם האגודות השיתופיות:

אסיפות כלליות

  • אגודות שיתופיות בהן תמה תקופת כהונת הוועד הנבחר – אין לכנס אסיפה כללית שעל סדר יומה בחירות לוועד האגודה. הוועד הנבחר ימשיך בתפקידו למשך שלושה חודשים נוספים (בלא צורך באישור הרשם).
  • אגודות שיתופיות אשר כבר מצויות בתקופת הארכה כאמור – ייפנו לרשם חודש ימים קודם לסיום תקופה זו והרשם יאריך את כהונת הוועד בשלושה חודשים נוספים.
  • אגודות שיתופיות, הנדרשות לכנס אסיפה כללית שנתית או אחרת – יידחה מועד האסיפה ככל הניתן עד לביטול ההנחיות האוסרות על התכנסות, כאמור לעיל.

ישיבות ועד

באגודות שיתופיות, שלאור הנחיות אלו אין ביכולתן לכנס ישיבות ועד פרונטליות – יתאפשר קיום הישיבה באמצעות היוועדות חזותית (Video Conference) בו יתאפשר זיהוי, דיון והצבעה באופן ראוי של כלל המשתתפים. ניהול ההצבעות יעשה כך שהצבעתם של כלל המשתתפים תהיה ודאית ותתועד בפרוטוקול הישיבה.

הצבעות חשאיות

אגודות שיתופיות, הנדרשות לקיים הצבעה חשאית ונוכח המגבלות האמורות אין ביכולתן לעשות כן – עליהן לפנות לרשם באמצעות טופס הפניה המקוון, המצוי באתרו, לצורך קבלת הנחיות.

את טופס הפנייה המקוון ניתן למצוא כאן:

https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getHtmlForm.aspx?formType=coopapplications@moital.gov.il

 

את הנחיות הרשם ניתן למצוא כאן:

https://www.gov.il/he/departments/news/corona-gathering-instructions

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן