PDF להורדה

כינוס אסיפות כלליות ועריכת הצבעות באגודות שיתופיות בתקופת הקורונה

שנה: 2020

מספר החוזר: 142.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי רשם האגודות השיתופיות פרסם הנחיה, המפרטת דרכים מומלצות לכינוס אסיפות כלליות ועריכת הצבעות בימים אלו.

נוכח התמשכות מגפת הקורונה וההבנה, כי יש להתנהל ב"שגרת קורונה", תוך הקפדה ושמירה על בריאות הציבור, ממליץ הרשם לאגודות השיתופיות להימנע מכינוס אסיפות כלליות פיזיות ולקיימן באמצעים דיגיטליים.

בהנחיה המלצה לכך, שהאגודות יפעלו לקידום והטמעת השימוש באמצעים טכנולוגים אצלן לצורך קיום אסיפות כלליות לרבות הצבעות, וכן שאגודות שיתופיות, שבתקנונן קיימת הוראה מפורשת המונעת אפשרות שימוש באמצעים טכנולוגיים לניהול ענייני האגודה, תפעלנה לשינוי התקנון.

בהנחיה שלושה נדבכים:

  • הנחיות מעודכנות לכינוס אסיפה כללית בתקופת הקורונה וקיום הצבעה גלויה.
  • הנחיות לקיום הצבעות חשאיות.
  • ג. קובץ שאלות ותשובות לעניין התכנסות ועריכת הצבעות בתקופת הקורונה.

 

לקובץ ההנחיות (מיום 27 באוקטובר 2020) – לחצו כאן

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן